สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
       
 
 
ผู้จัดทำ
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHEMICAL INFORMATION MANAGEMENT UNIT
(CIMU)
Center of Excellence on Hazardous Substance Management
Chulalongkorn University
(HSM)
สถานที่ติดต่อ
หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 8 ซ.จุฬาฯ 12
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-4251
โทรสาร : 0-2219-2250
E-mail : chemtrack@gmail.com, dvarapan@chula.ac.th
ความเป็นมา
          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้ง "หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย" ขึ้นในฝ่ายสารสนเทศและบริการวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อดำเนินงานโดยใช้ฐานความรู้จากการพัฒนารูปแบบการจัดการสารเคมีจนได้โปรแกรมซอฟท์แวร์ "CHEMTRACK" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลการประสานงานของสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานโครงการวิจัยการจัดการของเสียอันตรายในมหาวิทยาลัย โดยความสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2541
          สกว. ได้ให้การสนับสนุนสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ในการเผยแพร่การใช้โปรแกรม CHEMTRACK ให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ. 2543 สกว. ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำ "ฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง" การแปลข้อมูลความปลอดภัย และการดำเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอนุญาตและกรมศุลกากรในการพัฒนา "ระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย" ซึ่งเริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544
          ในปี พ.ศ. 2545 สกว.ให้การสนับสนุนหน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัยดำเนินงานโครงการ "การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี" เพื่อเสริมการทำหน้าที่ตามพันธกิจที่กำหนด
พันธกิจ
          ทำหน้าที่จัดหา ประสาน และบริหารข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ด้านวัตถุอันตรายและความปลอดภัย และพัฒนาให้เกิดสมรรถนะในการให้ข้อควรรู้เกี่ยวกับสารเคมี เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์ความรู้เพื่อใช้ในการตอบคำถาม เพื่อการตัดสินใจและเสนอแนะเชิงนโยบาย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800459
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546