สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
       
 
 
ผลงาน
พ.ศ. 2541
โปรแกรมการจัดการสารเคมี "CHEMTRACK" สำหรับการติดตามการซื้อและการใช้สารเคมี
แปลข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และคำแนะนำความปลอดภัย (SG) ของสารเคมีประมาณ 12,000 รายการ จากฐานข้อมูลของบริษัท Merck Co., Ltd.
ให้บริการอบรมโปรแกรม "CHEMTRACK" กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สนใจ
พ.ศ. 2543
รายงานวิจัย "โครงการแนวคิดการประสานงานการสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย"
รายงานวิจัย "โครงการฐานข้อมูลสารเคมีอันตรายเพื่อการอ้างอิง"
แปลข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และจัดทำข้อมูลความปลอดภัย (SG) ของสารเคมีประมาณ 1,500 รายการ จากฐานข้อมูลของ Sigma-Aldrich Group
แปล Emergency Response Guidebook ฉบับ ค.ศ. 2000 ของ US Department of Transport
พ.ศ. 2544
จัดทำเว็บไซต์สำหรับค้นหาข้อมูลสารเคมี www.chemtrack.org และ chemtrack.trf.or.th
พ.ศ. 2545
รายงานวิจัย “โครงการการสร้างระบบประสานงานข้อมูลการนำเข้าสารเคมีอันตราย”
พ.ศ. 2546
ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย : ข้อควรรู้การดำเนินงานและประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย : รายการสารเคมี พร้อมรหัสอ้างอิง
รายงานสถิติการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตรายประจำปี พ.ศ. 2545
เอกสารสาระและข้อคิดเห็นต่อสมุดปกขาวร่างระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยสารเคมีและข้อเสนอ การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับ อุตสาหกรรมไทย
พ.ศ. 2547
รายงานวิจัย “โครงการการพัฒนาระบบการตรวจสอบความเคลื่อนไหววัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย”
รายงานวิจัย “โครงการนำร่องแนวทางการจัดเก็บข้อมูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม : จังหวัดสมุทรปราการ”
เอกสารการเตรียมตัวเพื่อรับการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
รายงานสถิติการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย ประจำปี พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2548
รายงานวิจัย “โครงการจังหวัดต้นแบบการจัดการสารเคมีและของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี
รายงานสถิติการนำเข้าเคมีภัณฑ์อันตราย ประจำปี พ.ศ. 2547
เครือข่ายฐานข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (A Prototype for Sharing Chemical Knowledge)
ผลงานจากโครงการการจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี

- เครื่องมือสำหรับการจัดการการซื้อและการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ข้อมูลผู้บริหารในการตัดสินใจและจัดการงบประมาณสำหรับสารเคมีในด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
- ให้ข้อมูลผู้บริหารในการวางนโยบายและแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารเคมีและการจัดการของเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

- ค้นหาข้อมูลสารเคมีจากชื่อและเลขอ้างอิงสากลต่าง ๆ เช่น CAS-Number, UN-Number, พิกัดรหัสสถิติ
- ข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และคำแนะนำความปลอดภัย (SG) ของสารกว่า 12,000 รายการ จากฐานข้อมูลของบริษัท Merck Co., Ltd. และกว่า 1,700 รายการจากฐานข้อมูลของ Sigma-Aldrich Group และ 1,000 รายการจากฐานข้อมูล International Chemical Safety Cards (ICSC)
- ค้นหา REACH (กฏหมายว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป)
- เพิ่มพูนความรุ้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนผ่าน "ขบวนการโลกแสนสวย"

- พิษภัยใกล้ตัว : ข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีระดับชาวบ้าน
- ข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
- สถิตินำเข้าสารเคมี
 

 

ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย เล่มที่ 1 : ข้อควรรู้สำหรับการควบคุมและประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ข้อควรรู้การดำเนินงานและประกอบการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกอบด้วย จำนวนและสาระพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง ขั้นตอนโดยสังเขป และข้อปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 
ฐานข้อมูลอ้างอิงบัญชีวัตถุอันตราย เล่มที่ 2 : รายการวัตถุอันตรายพร้อมรหัสอ้างอิง (ฉบับปรับปรุง กันยายน 2548)
รายการสารเคมีพร้อมรหัสอ้างอิง ประกอบด้วย ตารางรายการวัตถุอันตรายเรียงตามอักษร แต่ละรายการประกอบด้วยชื่อ พร้อมรหัสอ้างอิงสากล และข้อมูลแสดงหน่วยงานรับผิดชอบ และเงื่อนไขการควบคุมของวัตถุอันตราย
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
46009921
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546