สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
หนังสือ “บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ / รหัส และข้อมูลอ้างอิง”
หนังสือ “บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ / รหัส และข้อมูลอ้างอิง” จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญที่ทันสมัยจากแหล่งเดียวกัน และสามารถอ้างอิงกลับไปยังกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551 ) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (พ.ศ. 2530) พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
ข้อมูลในหนังสือ “บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ / รหัส และข้อมูลอ้างอิง” ประกอบด้วย
สาระสรุปเกี่ยวกับ ชื่อหน่วยงานควบคุม ลักษณะ และข้อกำหนดการควบคุมของพระราชบัญญัติหลัก เกี่ยวกับวัตถุอันตราย ยุทธภัณฑ์ สารเคมี และสารเคมีอันตราย
คำจำกัดความ คำอธิบายความหมายของรหัสอ้างอิงต่างๆ และข้อมูลสำคัญของสารเคมี
รายการวัตถุอันตราย 2,836 รายการ
ชื่อสารเคมี / วัตถุอันตราย
รหัสอ้างอิง
 
CAS-Number
UN-Number
UN-class
พิกัดรหัสสถิติ (Commodity code)
การควบคุมตามกฎหมาย
 
พรบ.วัตถุอันตราย
พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์
พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
ความเป็นอันตรายตามระบบ GHS
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
47567377
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546