สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
เอทานอลคืออะไร?
เอทานอลคืออะไร?


โดย:  55   [7 ก.ค. 2550 15:53]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
 
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
 
ข้อคิดเห็นที่ 1:4

เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากธรรมชาติ พืช (อ้อย, ข้าวโพด หรือมันสัมปะหลัง เป็นต้น) ถูกนำมาหมักและกลั่นจนได้เอทานอลบริสุทธิที่สามารถใช้ทำสุรา, แอลกอฮอล์ที่ใช้ในวงการแพทย์ อาหาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย  ส่วนที่ถูกทำการแปลงสภาพจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น เครื่องสำอาง ยาที่ใช้ภายนอก เป็นต้น  บางส่วนก็ถูกนำไปผสมในน้ำมันเบ็นซิน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการผลิตแต่ละขั้นตอนว่าจะใช้กับงานด้านใด

โดย:  Amphur knowledge  [9 ก.ค. 2550 21:33]
 
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :5

เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ ไฮดรอกซิล (OH) ต่ออยู่กับสายโซ่ของไฮโดรคาร์บอน มีสูตรทางเคมีคือ C2H5OH เกิดจากการหมักพืชที่มีสารประเภทแป้งและน้ำตาล อ้อย บีทรูท แป้ง มันสำปะหลัง  ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง โดยที่จะเกิดจากแป้งให้เป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์อีกครั้ง
ด้านการใช้เอทานอลสำหรับการทำเชื้อเพลิง ในปัจจุบันมีการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสมของน้ำมันเบนซินเรียกว่า แกสโซฮอลล์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำมันลง
เอทานอลที่ใช้เป็นส่วนประกอบของ เหล้า เบียร์นั้น มีผลต่อร่างกายเช่นกันเนื่องจากเอทานอลสามารถละลายน้ำได้ และดูดซึมได้ดีและเร็วในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะที่กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่  สำหรับผลของเอทานอลที่มีต่อร่างกายสามารถติดตามต่อได้ใน web site ด้านล่างครับ

http://www.tistr.or.th/t/publication/page_area_show_bc.asp?i1=48&i2=39



โดย:  ดร.สนธยา กริชนวรักษ์  [17 ก.ค. 2550 09:30]
 
ข้อคิดเห็นที่ 2:6

เอทานอลมีสารอะไรที่สกัดได้บ้างคะ


โดย:  พราว  [20 ก.ย. 2550 20:33]
 
ข้อคิดเห็นที่ 3:7

ชื่อสามัญของเอทานอลคือ อะไร

โดย:  far09092537@1234.com  [28 ก.พ. 2551 18:21]
 
ข้อคิดเห็นที่ 4:10

ชื่อสามัญของเอทานอลคือเอทิลแอลกอฮอล์แต่ชื่อที่เรียกว่าเอทานอลเป็นชื่อที่เรียกตามระบบIUPACค่ะ

โดย:  ตัวเล็ก  [15 ส.ค. 2551 17:29]
 
ข้อคิดเห็นที่ 5:11

Ethanol    ;    Ethyl alcohol        

http://th.wikipedia.org/wiki/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a5        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol        Ethanol        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel        Ethanol as a Substitute Fuel for Gasoline        
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_%28disambiguation%29        All uses of Ethanol

โดย:  นักเคมี  [17 ส.ค. 2551 14:27]
 
ข้อคิดเห็นที่ 6:12

เอทานอล (Ethanol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เมื่อทำให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภทน้ำตาล เช่นอ้อย บีชรูท และพืชจำพวกแป้งเช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

บราซิลเป็นผู้ผลิตเอทานอลอันดับหนึ่งในโลก


ข้อมูลจาก th.wikipedia.org/wiki/เอทานอล

การผลิตเอทานอล



กระบวนการผลิตเอทานอล ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล กระบวนการหมัก และการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอลและการทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งในขั้นตอบการเตรียมวัตถุดิบนั้น ถ้าเป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส เช่นมันสำปะหลังและธันยพืช จะต้องนำไปผ่านกระบวนการย่อยแป้งหรือเซลลูโลสให้เป็นน้ำตาลก่อน ด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วนวัตถุดิบประเภทน้ำตาลเช่นกากน้ำตาลหรือน้ำอ้อย เมื่อปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้วสามารถนำไปหมักได้

         ในกระบวนการหมัก จะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์ การเลือกใช้ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับวึตถุดิบที่นำมาหมัก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักคือ เอธิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 8-12 โดยปริมาตร

         น้ำหมักที่ได้จากกระบวนการหมัก จะนำมาแยกเอทานอลออกโดยใช้กระบวนการกลั่นลำดับส่วน ซึ่งสามารถแยกเอทานอลให้ได้ความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 95 โดยปริมาตร จากนั้นจึงเข้าสู่กรรมวิธีในการแยกน้ำโดยการใช้โมเลกูล่าร์ซีพ (molecular sieve separation) เอทานอลที่ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 95 จะผ่านเข้าไปในหอดูดซับที่บรรจุตัวดูดซับประเภทซีโอไลต์ โมเลกุลของเอทานอลจะไหลผ่านช่องว่างของซีโอไลต์ออกไปได้ แต่โมเลกุลของน้ำจะถูกดูดซับไว้ ทำให้เอทานอลที่ไหลออกไปมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนซีโอไลต์ที่ดูดซับน้ำไว้จะถูกรีเจนเนอเรตโดยการไล่น้ำออก เอทานอลความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อใช้ในรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินได้



ข้อมูลจาก http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=518


เอทานอล (Ethanol) คืออะไร ความรู้รอบโลก รู้ไว้ใช้ว่า เชื่อหรือไม่ว่า Article

โดย:  นักเคมี  [17 ส.ค. 2551 14:34]
 
ข้อคิดเห็นที่ 7:15

อยากทราบว่าเอทานอลมีค่า ph เป็นกรดหรือด่างครับ?

โดย:  stardust  [19 ม.ค. 2552 20:37]
 
ข้อคิดเห็นที่ 8:18

เอทานอลมีค่า ph ประมาณ 6-9

โดย:  aj1220  [20 มี.ค. 2552 03:38]
 
ข้อคิดเห็นที่ 9:19

เรียนทุกท่าน

อยากทราบแนวโน้มการผลิดเอทานอลจาก มันสำปะหลังในอนาคต 2-5 ปี ต่อไปนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างครับ เช่น ราคามันสำปะหลังจะสูงชึ้นไหม เป็นต้น
ช่วยส่งข้อมูลมาทาง อีเมล ได้ไหมครับ suphaclo@scg.co.th

ขอบคุณครับ

โดย:  ศุภชัย  [28 เม.ย. 2552 12:50]
 
ข้อคิดเห็นที่ 10:22

น้ำ 5% ที่ค้างอยู่ดีหรือไม่ดีอย่างไร ถ้าเราสามารถขจัดออกได้จะมีประโยชน์อย่างไร

โดย:  พีรศักดิ์ สัตยกมลฉัตร  [26 พ.ค. 2552 22:38]
 
ข้อคิดเห็นที่ 11:29

ประเทศไทยมีวัตถุดิบธรรมชาติอะไรบ้างที่ใช้ผลิตเอทานอลได้คะ

โดย:  คนเดิม  [31 ก.ค. 2552 14:24]
 
ข้อคิดเห็นที่ 12:30

เอทานอลประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอม และสร้างพันธะอะไร

โดย:  เด็ก  [12 ก.ย. 2552 17:41]
 
ข้อคิดเห็นที่ 13:31

สารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์คืออะไร

โดย:  เด็ก  [12 ก.ย. 2552 17:42]
 
ข้อคิดเห็นที่ 14:32

สารระกอบไออนิกคือ การใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างธาตุหมู่โลหะ และธาตหมู่อโลหะ
ส่วนโควาเลนต์คือการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของธาตุหมู่อโลหะกับอโลหะ

โดย:  tingtong  [13 ก.ย. 2552 22:21]
 
ข้อคิดเห็นที่ 15:33

อยากทราบว่าเอทาอนลจะสามารถซื้อได้ที่ไหนคะ  ต้องการนำไปทดลองน่ะค่ะ

โดย:  นะพัน  [5 ต.ค. 2552 10:08]
 
ข้อคิดเห็นที่ 16:34

ถ้าต้องการนำเข้า kit ที่มีเอทาอลเป็น Solution ด้วย จะต้องขออนุญาตรึปล่าว ถ้าต้องขออณุญาต ต้องทำยังไงบ้างครับ

โดย:  burin  [30 ต.ค. 2552 14:13]
 
ข้อคิดเห็นที่ 17:36

ผลเสียของเอทานอล

โดย:  กวินทรา  [26 พ.ย. 2552 18:04]
 
ข้อคิดเห็นที่ 18:37

อยากทราบ ว่า ขนาดเอทานอล(ethanol's size) เท่าไหร่ครับ

โดย:  มือใหม่  [28 ม.ค. 2553 15:07]
 
ข้อคิดเห็นที่ 19:38

อยากรู้ประโยชน์ของการกลั่นแอลกอฮอล์
ในการศึกษาค่ะ  จะส่งอาจารย์

โดย:  เด็กเส้น  [18 ก.พ. 2553 17:18]
 
ข้อคิดเห็นที่ 20:39

ช่วยตอบด้วยค่ะ
ด่วน ค่ะ

โดย:  เด็กเส้น  [18 ก.พ. 2553 17:20]
 
ข้อคิดเห็นที่ 21:40

อยากรู้ว่าพืชต่างชนิดกันที่นำมาสกัดเอทานอลนั้นให้สัดส่วนเอทานอลต่างกันไหมค่ะ  อะไรได้สัดส่วนเอทานอลมากที่สุดแล้วสามารถตรวจสอบได้ยังไงว่ามันต่างกันหรือไม่
ขอคำตอบด้วยนะค่ะ

โดย:  นักศึกษาโปรเจค  [21 เม.ย. 2553 21:27]
 
ข้อคิดเห็นที่ 22:75

เอทานอลที่ใช้แล้วควรบำบัดหรือเติมสารอะไรก่อนทิ้งเพื่อจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดย:  A  [4 มิ.ย. 2553 13:33]
 
ข้อคิดเห็นที่ 23:83

ทำไมต้องใช้เอทานอล เมทานอล เฮกเซน  น้ำ ในการสกัดสารจากส่วนต่างๆของพืช ค่ะ

โดย:  อยากรู้  [15 มิ.ย. 2553 11:19]
 
ข้อคิดเห็นที่ 24:84

หลังจากใช้อุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะจากแป้งเป็นน้ำตาลในขั้นตอนที่1-2แล้วในการกลั่นครั้งสุดท้ายจากน้ำตาลเป็นเอทานอลมีอุณหภูมิเท่าไรครับใครร้ช่วยตอบด้วยครับ

โดย:  neno  [15 มิ.ย. 2553 13:14]
 
ข้อคิดเห็นที่ 25:98

ชือสามัญของ เอทานอล คือ  อะซิโตน
เอทานอลมีริษเป็นเบส (ด่าง)

โดย:  ศิษสำนักหมื่นพิษ  [16 ก.ค. 2553 19:21]
 
ข้อคิดเห็นที่ 26:99

อยากทราบว่ากระบวนการแยกน้ำออกจากเอทานอลทำได้ยังไงครับ   ท่านผู้รู้ครับ

โดย:  เด็กดอย  [18 ก.ค. 2553 07:15]
 
ข้อคิดเห็นที่ 27:100

เอทานอล กับ อะซิโตน คนละสารกัน
คำตอบที่ 6 ก็ละเอียดแล้วนะ มีวิธีการแยกน้ำให้แล้วด้วย

โดย:  ไบโอดีเซล  [21 ก.ค. 2553 14:13]
 
ข้อคิดเห็นที่ 28:101

เอทานอล  ซึ่งเป็นส่วนผสมในสุราและเบียร์  มีสูตรเคมี C2H5OH  จากสูตรนี้ทราบอะไรบ้างคะ??

โดย:  LEONA  [1 ส.ค. 2553 14:55]
 
ข้อคิดเห็นที่ 29:102

ประเทศไทยมีวัตถุดิบธรรมชาติอะไรบ้างที่ใช้ผลิตเอทานอลได้

โดย:  เด็ก  [3 ส.ค. 2553 20:25]
 
ข้อคิดเห็นที่ 30:103

เอทานอลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรได้หลายชนิด  แบ่งได้เป็น  3  ประเภท คือ

วัตถุดิบประเภทแป้ง, วัตถุดิบประเภทน้ำตาล, เศษวัสดุที่เป็นเซลลูโลส  โดย ที่วัตถุดิบประเภทแป้งและเซลลูโลสจะถูกย่อยด้วยกรดหรือเอนไซม์ให้เป็นน้ำตาล ก่อน แต่วัตถุดิบประเภทที่เป็นน้ำตาลอยู่แล้วสามารถนำไปใช้หมักได้เลย ระยะเวลาในการหมักเพื่อให้ได้เอทานอลจะประมาณ 48 ชั่วโมงจะได้เอทานอลที่มีความเข้มข้น 8-12 % โดยปริมาตร

จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอทานอลได้มีหลายชนิดแต่ ยีสต์ ( Yeast )ก็ถูกนำมาใช้ผลิตเอทานอลอย่างแพร่หลายเพราะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วและมีปริมาณมาก แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่า แบคทีเรีย (Bacteria) สายพันธุ์   Zymomonas mobilis   มี ความสามารถในการผลิตเอทานอลได้ดีกว่ายีสต์ เช่น ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่า 3-4 เท่าเมื่อใช้น้ำตาลเท่ากัน ให้ผลเอทานอลใกล้เคียงกับทฤษฎี แต่ข้อด้อยกว่ายีสต์ก็มีคือแบคทีเรียใช้น้ำตาลได้จำกัดคือใช้ได้ 3 ชนิดคือ กลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส แต่ยีสจะสามารถใช้น้ำตาลได้หลากหลายกว่าแบคทีเรีย แต่เพื่อให้แบคทีเรียสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้นจึงมีการแก้ไขทางพันธุ์วิศวกรรม

( genrtic engineering ) เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้มัคุณสมบัต้ที่ดีขึ้นคือ สามารถใช้น้ำตาลได้หลากหลาย, ทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้น

แม้ว่าจะได้แบคทีเรีย (Bacteria) สายพันธุ์   Zymomonas mobilis   ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแต่การนำแบคทีเรียมาใช้ค่อนข้างที่จะยาก เพราะโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คุ้นเคยกับยีสต์มากกว่า

สำหรับ ประเทศไทย ในขณะนี้กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากพืชเกษตรเพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทน ถ้าจะลองหันมาหยิบเอาแบคทีเรียสายพันธุ์   Zymomonas mobilis  มาช่วยในการผลิตร่วมกับยีสต์อีกสักตัวก็คงจะเข้าที แต่ก็ต้องเสียเวลาวิจัยหาคุณสมบัติ และสภาวะที่เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ตัวนี้กันหน่อย

โดย:  biotechnology  [26 ก.ย. 2553 15:12]
 
ข้อคิดเห็นที่ 31:104

การเตรียมพร้อมก่อนเข้าทำงานบริษัท เอทานอล ต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

โดย:  คนหางาน  [6 ต.ค. 2553 01:21]
 
ข้อคิดเห็นที่ 32:105

เอทานอล (อังกฤษ: ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (อังกฤษ: ethyl alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เมื่อทำให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภทน้ำตาล เช่นอ้อย บีทรูท และพืชจำพวกแป้งเช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

อุตสาหกรรมเอทานอล
บราซิลเป็นผู้ผลิตเอทานอลอันดับหนึ่งในโลก [1] ข้อมูลปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอล 11 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1.75 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 800,000 ลิตรต่อวัน [2]



โดย:  ภาคสัณห์ จันทร์เปีย  [9 ต.ค. 2553 07:38]
 
ข้อคิดเห็นที่ 33:106

เอทานอล นั้นอย่างที่ดร.ธนดลบอกไปครับ

โดย:  ดร.สนธยา กริษนวรักษ์  [28 พ.ย. 2553 15:56]
 
ข้อคิดเห็นที่ 34:107

เอทานอลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตรได้หลายชนิด  แบ่งได้เป็น  3  ประเภท คือ

วัตถุดิบประเภทแป้ง, วัตถุดิบประเภทน้ำตาล, เศษวัสดุที่เป็นเซลลูโลส  โดย ที่วัตถุดิบประเภทแป้งและเซลลูโลสจะถูกย่อยด้วยกรดหรือเอนไซม์ให้เป็นน้ำตาล ก่อน แต่วัตถุดิบประเภทที่เป็นน้ำตาลอยู่แล้วสามารถนำไปใช้หมักได้เลย ระยะเวลาในการหมักเพื่อให้ได้เอทานอลจะประมาณ 48 ชั่วโมงจะได้เอทานอลที่มีความเข้มข้น 8-12 % โดยปริมาตร

จุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอทานอลได้มีหลายชนิดแต่ ยีสต์ ( Yeast )ก็ถูกนำมาใช้ผลิตเอทานอลอย่างแพร่หลายเพราะสามารถเจริญเติบโตได้เร็วและมีปริมาณมาก แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่า แบคทีเรีย (Bacteria) สายพันธุ์   Zymomonas mobilis   มี ความสามารถในการผลิตเอทานอลได้ดีกว่ายีสต์ เช่น ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่า 3-4 เท่าเมื่อใช้น้ำตาลเท่ากัน ให้ผลเอทานอลใกล้เคียงกับทฤษฎี แต่ข้อด้อยกว่ายีสต์ก็มีคือแบคทีเรียใช้น้ำตาลได้จำกัดคือใช้ได้ 3 ชนิดคือ กลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส แต่ยีสจะสามารถใช้น้ำตาลได้หลากหลายกว่าแบคทีเรีย แต่เพื่อให้แบคทีเรียสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้นจึงมีการแก้ไขทางพันธุ์วิศวกรรม

( genrtic engineering ) เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้มัคุณสมบัต้ที่ดีขึ้นคือ สามารถใช้น้ำตาลได้หลากหลาย, ทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้น

แม้ว่าจะได้แบคทีเรีย (Bacteria) สายพันธุ์   Zymomonas mobilis   ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นแต่การนำแบคทีเรียมาใช้ค่อนข้างที่จะยาก เพราะโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่คุ้นเคยกับยีสต์มากกว่า

สำหรับ ประเทศไทย ในขณะนี้กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากพืชเกษตรเพื่อใช้เป็น พลังงานทดแทน ถ้าจะลองหันมาหยิบเอาแบคทีเรียสายพันธุ์   Zymomonas mobilis  มาช่วยในการผลิตร่วมกับยีสต์อีกสักตัวก็คงจะเข้าที แต่ก็ต้องเสียเวลาวิจัยหาคุณสมบัติ และสภาวะที่เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ตัวนี้กันหน่อย


โดย:  นร.มาบกระเปา  [15 ธ.ค. 2553 14:49]
 
ข้อคิดเห็นที่ 35:108

ชื่อทางเคมีของเอทานอล คืออะไรค่ะ

โดย:  555++  [23 ม.ค. 2554 20:30]
 
ข้อคิดเห็นที่ 36:109

มีสูตรทางเคมี คือ c2h5oh

โดย:  ป๋าดรีม  [30 ม.ค. 2554 15:50]
 
ข้อคิดเห็นที่ 37:110

               เอทานอลมันสีอะไรอรอครับ -_-

โดย:  ธีรพล คนโก้  [6 ก.พ. 2554 19:31]
 
ข้อคิดเห็นที่ 38:111

เอทานาล ที่สูตร CH3CHO คืออะไรหรอค่ะ

อยากได้คำตอบมาก



โดย:  เด็กน้อย  [27 มี.ค. 2554 16:29]
 
ข้อคิดเห็นที่ 39:112

อยากทราบว่าไช้แอกฮอล์ทั่วไปแทนได้รึป่าวค่ะแล้วมันเหมือนกันไหม

โดย:  บิงบิง  [6 มิ.ย. 2554 18:07]
 
ข้อคิดเห็นที่ 40:113

เอทานอลมีประโยชน์ยังไยบ้างค่ะ


โดย:  พลอย  [16 มิ.ย. 2554 09:40]
 
ข้อคิดเห็นที่ 41:114

เอทานอลผสมกับนำมันได้ไหม

โดย:  เด็กหลังห้อง402  [20 มิ.ย. 2554 15:59]
 
ข้อคิดเห็นที่ 42:115

อยากทราบอุณหภูมิที่ใช้ในการหมักเอทานอล

โดย:  jae  [18 ก.ค. 2554 20:08]
 
ข้อคิดเห็นที่ 43:116

เอทานอลเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม

โดย:  มา  [4 ก.ย. 2554 14:20]
 
ข้อคิดเห็นที่ 44:117

เอทานอลเป็นเบส สูตรทางเคมี C2H5OH  ซึ่งเอทานอลที่กลั่นจนบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 จะสามารถนำมาใช้ในเชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินได้วัตถุดิบที่นำมาผลิตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.วัตถุดิบประเภทแห้ง 2.วัตถุดิบประเภทน้ำตาล     3.วัตถุดิบประเภทเส้นใย

โดย:  เล่มเทียน  [5 ก.ย. 2554 20:10]
 
ข้อคิดเห็นที่ 45:118

เอทานอลคือเอทิลแอลกอฮอร์ มีลักษระเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย ความไวไฟและค่าออกเทนสูง ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

โดย:  เด็กขายซาลาเปา  [5 ก.ย. 2554 20:16]
 
ข้อคิดเห็นที่ 46:119

แล้วมันเปนอันตราย ยังไงค่ะ

โดย:  บิว นักฟิสิก  [19 ก.ย. 2554 18:36]
 
ข้อคิดเห็นที่ 47:120

เอทานอล ED95 ใช้แทนน้ำมันดีเชล

โดย:  สงสัย  [19 ก.ย. 2554 21:13]
 
ข้อคิดเห็นที่ 48:121

โดยส่วนใหญ่เอทานอลไม่เป็นอันตรายนะค่ะ ที่เป็นอันตรายจะเป็นเมทานอลค่ะ

โดย:  biotech2  [19 ก.ย. 2554 23:54]
 
ข้อคิดเห็นที่ 49:122

อยากทราบว่า ทำไมการนำพืชมาสกัดด้วยเอทานอล ที่ใช้ในการฆ่าหอยนั้น ถึงให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าการนำพืชมาสกัดด้วยน้ำประปา สกัดด้วยน้ำกลั่น หรือสกัดด้วยคลอรีน ล่ะข๊ะ (ใครทราบช่วยบอกทีข๊ะ)

โดย:  BennyBeer  [24 ก.ย. 2554 16:18]
 
ข้อคิดเห็นที่ 50:123

เอทานอลเป็นอย่าไร

โดย:  hang  [28 ก.ย. 2554 11:47]
 
ข้อคิดเห็นที่ 51:124

อยากทราบว่าแอลกอฮอล์ ต่างกับ เอทานอล อย่างไรคะ
อันไหนฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า แบบไหนราคาถูกแพงกว่ากัน
(ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

โดย:  kiku  [2 ต.ค. 2554 00:14]
 
ข้อคิดเห็นที่ 52:125

ส่งออกเอทานอลต้องขออนุญาติจากหน่วยงานไหน

โดย:  อี๊ด  [9 พ.ย. 2554 12:48]
 
ข้อคิดเห็นที่ 53:127

เอทานอล( C_2 H_5 OH )ละลายได้ในเฮกเซน (C_6 H_14)  เพราะมีแรงยึดเหนี่ยวใด

โดย:  รักเว้ยเฮ้ย  [26 ม.ค. 2555 15:59]
 
ข้อคิดเห็นที่ 54:128

เอทานอลนอกจากใช้สกัดสีดอกไม้แล้วสามารถทำอะไรได้อีกค่ะ

โดย:  เด็กวิทย์  [19 ก.พ. 2555 16:38]
 
ข้อคิดเห็นที่ 55:129

รบกวนน๊ค๊
อยากสอบว่าถ้าเราสกัดสารตัวอย่างด้วยเอทานอลที่มีอุณหภูมิสูงเกินจุดเดือดไปแร้ว แต่เรายังไม่แน่ใจว่ายังมีเอทานอลหลงเหลืออยู่รึเปล่า มีวิธีเช็ดสารละลายอย่างไงมังค๊ที่จะทดสอบว่าไม่มีเอทานอลหลงเหลืออยู่แล้วในสารที่เราสกัดออกมา นอกจากการติดไฟ ฝากด้วยค๊

โดย:  FaFanG  [6 มี.ค. 2555 16:42]
 
ข้อคิดเห็นที่ 56:130

สมบัติของเอทานอลคืออะไรคร๊

โดย:  เจมส์  [24 มี.ค. 2555 19:29]
 
ข้อคิดเห็นที่ 57:131

เอทานอลเป็นกรดหรือเบส

โดย:  เป็ดเเดง  [6 เม.ย. 2555 20:32]
 
ข้อคิดเห็นที่ 58:132

ปฎิกิริยา เมทานอล เป็นอยางไรครับ

โดย:  มทร.ล้านนา  [25 ส.ค. 2555 20:56]
 
ข้อคิดเห็นที่ 59:136

อยากทราบขอมูลเกี่ยวกับเอทานอลที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาใต้อ่ะ

โดย:  เลอร์ คัล เช่ร์  [9 ก.ย. 2555 15:54]
 
ข้อคิดเห็นที่ 60:137

ทำวิทยานิพล อยากได้รายละเอียดเรื่องเอทานอลครับ ขอความเมตตาด้วย

โดย:  อาวลอง  [12 ต.ค. 2555 17:02]
 
ข้อคิดเห็นที่ 61:138

เอทานอลผลิตมากๆที่ sl  ขบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสูงระดับโลกแต่ไม่กล้าโชว์เพราะมีข้อบังคับอยู่ จึงไม่กล้าเผยตัว แต่เป๊นเรื่องเล็กๆ ที่ชาวบ้านของเรา ทำได้ แต่ต้องแอบทำ เปิดโอกาสให้เราได้ทำเพื่อชาติ ไม่้ต้องไปซื่้อ น้ำมันมากมาใช้ เปลี่ยนมาใช้เอทานอล แทน ..........โดยให้เราผลิต

โดย:  sl  [12 พ.ย. 2555 20:45]
 
ข้อคิดเห็นที่ 62:139

Ethanol 40 % มันหมายความว่าไงค่ะ

โดย:  ฝน  [20 ม.ค. 2556 16:59]
 
ข้อคิดเห็นที่ 63:140

เอทานอลเมื่อสูบดมเข้าไปมีผลต่อร่างกายหรือป่าวค่ะ

โดย:  สุ  [21 ก.พ. 2556 16:31]
 
ข้อคิดเห็นที่ 64:141

อยากทราบว่าเชื้อยีสต์สามารถผลิตด่างออกมาในระหว่างการหมักเอทานอลได้หรือไม่คะ  ขอความกรุณาด้วยนะคะ

โดย:  ชมู่  [15 มี.ค. 2556 12:27]
 
ข้อคิดเห็นที่ 65:142

pH ในระหว่างการหมักเอทานอลสามารถเป็นเบสได้หรือไม่คะ  ขอความกรุณาด้วยค่ะ (ด่วน)

โดย:  ชมพู่  [15 มี.ค. 2556 12:29]
 
ข้อคิดเห็นที่ 66:143

pH ในระหว่างการหมักเมื่อเริ่มแรกลดลงและเมื่อเวลาผ่านไปสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ (ด่วน)

โดย:  ชมพู่  [15 มี.ค. 2556 12:37]
 
ข้อคิดเห็นที่ 67:144

Ethanol ระเหยกลายเป็นไอที่อุณหภูมิต่ำสุดเท่าไรครับ หากยาดองเหล้ามีทั้งน้ำและแอลกอฮอล์ปนกัน จะทำแห้งน้ำจากโหลยาดองได้ที่อุณหภูมิต่ำสุดเท่าไรที่จะไม่ทำให้สารสำคัญเสียไป

โดย:  รินคำ  [13 มิ.ย. 2556 14:53]
 
ข้อคิดเห็นที่ 68:145

อยากจะสอบถามจากท่านผู้รู้ว่า   ถ้าเราจะนำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นเอทานอล
เราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะ  คืออยากทราบว่าต้องทำอย่างไรกับซังข้าวโพดก่อนถึงนำไปหมักกับยีสต์น่ะค่ะ.# ต้องใช้ซังข้าวโพดแบบไหน ใช้วิธีใดที่ทำให้ซังข้าวโพดมีขนาดเล็กๆ  
ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ  ฝากท่านผู้รู้ช่วยกรุณาแนะนำด้วยนะค่ะ


โดย:  toey  [7 ก.ค. 2556 10:35]
 
ข้อคิดเห็นที่ 69:146


สารเอทานอลเมื่อผสมกับดอกที่มีอินดิเคเตอร์จะสาม
ารถเป็นกระดาษลิตมัสที่ใช้วัดยูนิเวอร์แซลได้หรือไม่^O^

โดย:  น้องเฟรม  [3 ก.ย. 2556 19:13]
 
ข้อคิดเห็นที่ 70:147

อยากรู้ว่า เอทานอลเกิดมาจากอะไร และ ใครเป็นคนคิด

โดย:  NO MORE  [15 พ.ย. 2556 20:24]
 
ข้อคิดเห็นที่ 71:151

เอทานอลสัญญาลักษณ์คืออะไรคับ


โดย:  เฟรม  [4 ส.ค. 2558 17:51]
 
ข้อคิดเห็นที่ 72:154

ทำไมเอทานอลจึงสกัดสีได้ดีกว่าน้ำค่ะ

โดย:  จุ๊บจิ๊บ  [11 มิ.ย. 2559 17:36]
 
ข้อคิดเห็นที่ 73:157

เอทานอลมีผลต่อดินที่เราจะใช้ปลูกพืชหรือไม่

โดย:  ัวัน  [2 พ.ย. 2559 22:45]
 
ข้อคิดเห็นที่ 74:158

ใครเป็นผู้ค้นพบ Ethanol ครับช่วยบอกหน่อย?

โดย:  Kuay Miniboy  [10 ธ.ค. 2559 12:03]
 
ข้อคิดเห็นที่ 75:161

ยังมี คนเข้าอ่านกระทู้อีกไหมครับ   อยากปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตหน่อยครับ

โดย:  เอกพงษ์  [16 ก.พ. 2560 20:57]
 
ข้อคิดเห็นที่ 76:164

อยากทราบว่า วิธีการแยกทรายในสารละลาย ethanol

โดย:  นี  [8 ส.ค. 2560 16:28]
 
ข้อคิดเห็นที่ 77:165

สารละลายเข้มข้นในเบนซิลเข้มข้นร้อยละ10 เดยปริมาตร หมายความว่าอย่างไร

โดย:  เด็กบ้านๆ  [9 ก.ย. 2560 08:52]
 
ข้อคิดเห็นที่ 78:166

อยากรู้ชื่อ วิทยาศาสตร์ ของเอทานอลคับมีใครรู้บ้างครับ


โดย:  เด็กน้อย  [22 พ.ค. 2561 21:25]
 
ขอเชิญร่วมแสดงข้อคิดเห็น
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้
กรุณาตั้งคำถามใหม่ ที่นี่ 
หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้
ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้
จาก:
อีเมล:
ข้อคิดเห็น:
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
47249676
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546