สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ / รหัส และข้อมูลอ้างอิง
ISBN : 978-616-395-229-5
ผู้เขียน : หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2558
ราคา : 1,200 บาท
สาระโดยย่อ : “บัญชีวัตถุอันตราย : ชื่อ / รหัส และข้อมูลอ้างอิง” จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลสำคัญที่ทันสมัยจากแหล่งเดียวกัน และสามารถอ้างอิงกลับไปยังกฎหมายหลักที่ใช้ควบคุมวัตถุอันตรายของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2552 ) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
เรียนรู้ ภัยเคมี จากข่าว
ISBN : 978-616-7070-69-8
ผู้เขียน : สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม 2554 , 120 หน้า
ราคา : 80 บาท
สาระโดยย่อ : เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ผู้เขียนได้ใช้เพื่อการสื่อความรู้ไปยังสังคมเป็นการได้ความรู้ด้วยการใช้เหตุการณ์เป็นตัวจุดประกาย ใช้เหตุการณ์ที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเคมีมานำทาง โดยมิได้มุ่งหาข้อผิดพลาดใดๆ จากข้อมูลในข่าว เนื่องจากข้อมูลไม่ครบหรือไม่ชัดเจน แต่เป็นตัวนำไปสู่เนื้อหาความรู้หรือข้อคิดในการเฝ้าระวัง เป็นโอกาสที่สื่อจะช่วยนำความรู้ไปประกอบการทำข่าวต่อๆ ไป เพื่อยกระดับความรู้ของสังคม ส่วนเราๆ ท่านๆ ก็ควรจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ความสูญเสียเหล่านั้นเป็นอุทาหรณ์ บางเรื่องจะเป็นภัยแฝงที่มองข้ามไป ทำให้นึกไม่ถึงจนเกิดความเสี่ยงขึ้นมาได้
แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี
ISBN : 974-94866-0-9
ผู้เขียน : วรรณี พฤฒิถาวร และ สุเมธา วิเชียรเพชร
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2549 , 148 หน้า
ราคา : 150 บาท
สาระโดยย่อ : แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของสารเคมีในลักษณะของการเล่าเรื่องประสบการณ์จริงจากผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามถึงเหตุผลการกระทำและบทเรียนที่ได้รับ ขณะเดียวกันได้สอดแทรกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารเคมีและความปลอดภัยที่ประชาชนทั่วไปควรรู้ เช่น พิษภัยของสารบางชนิด มลพิษ ขยะอันตราย ข้อมูลความปลอดภัย MSDS (Material Safety Data Sheet) ฉลาก สัญลักษณ์เตือนอันตราย การประเมินอันตรายเบื้องต้น ตลอดจนวิธีทำงานประสานกันในการแก้ปัญหา ซึ่งผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือนี้น่าจะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ตั้งแต่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการจะได้มุมมองของการปฏิบัติงานและการเผชิญเหตุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปจะได้อุทาหรณ์สอนใจ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้บ้าง
หมดแล้ว!!  
แกะรอยอุบัติภัย สารเคมี เล่ม 2
ISBN : 978-616-7070-78-0
ผู้เขียน : สุเมธา วิเชียรเพชร และ สุชาตา ชินะจิตร
พิมพ์ครั้งแรก : ธันวาคม 2554 , 108 หน้า
ราคา : 120 บาท
สาระโดยย่อ : “แกะรอยอุบัติภัยสารเคมี” เล่มแรกที่จัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีการจัดทำเล่ม 2 นี้ ด้วยแนวคิดเดียวกัน เพื่อถอดบทเรียนของผู้มีประสบการณ์ในการเผชิญเหตุอุบัติภัยทางเคมีออกมาเผยแพร่ ซึ่งจะให้ทั้งความรู้และข้อคิดในการป้องกันตัว การแก้ไข และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมีหรือกากอันตราย เรื่องราวที่บอกเล่านี้ได้คัดเลือกมาจากเหตุการณ์จริงที่หลากหลาย นำมาเรียบเรียงให้อ่านง่าย ผู้เขียนได้พยายามแฝงไว้ซึ่งลำดับความคิดเป็นเหตุเป็นผลจากหลักฐานข้อมูล การสังเกตและการสืบเสาะหาเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ได้สอดแทรกความรู้พื้นฐานที่จำเป็นที่คนทั่วไปควรรู้ การใช้คำทับศัพท์และภาษาอังกฤษในวงเล็บสำหรับชื่อสารและศัพท์เทคนิคให้ไว้เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้อ่าน สำหรับการค้นหาความรู้ต่อไปได้ เช่น การค้นหาผ่านกูเกิ้ล
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293085
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546