สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
ชื่อสาร: Formaldehyde
 CAS Number  EC Number
 พิกัดอัตราศุลกากร 
50-00-0 200-001-8
2912.11.10 000 Formalin
 เลขอ้างอิงตามระบบองค์การสหประชาชาติ
UN Class: 3  (ของเหลวไวไฟ)
UN Number: 1198 (Formaldehyde, solutions, flammable)
UN Guide: 132  (ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน)
 
UN Class: 8  (สารกัดกร่อน)
UN Number: 2209 (Formaldehyde, solutions, with not less than 25 percent formaldehyde)
UN Guide: 132  (ของเหลวไวไฟ - กัดกร่อน)
 
UN Class: 9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Number: 3077 (Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (not including waste))
UN Guide: 171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
 
UN Class: 9  (สารหรือสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด)
UN Number: 3082 (Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.)
UN Guide: 171  (สาร (อันตรายน้อยถึงกลาง))
 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)  คำแนะนำความปลอดภัย (SG)
สกว.:
เอกสารไทย เอกสารอังกฤษ
เมอร์ค:
เอกสารไทย เอกสารอังกฤษ
สกว.:
เมอร์ค:
International Chemical Safety Cards (ICSC)  
0275 ไม่มีเอกสารไทย เอกสารอังกฤษ
0695 ไม่มีเอกสารไทย เอกสารอังกฤษ
 
 ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษาที่เข้าข่าย
  (อ้างอิงจาก ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ.2550)
Storage Class 3A: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 °C
Storage Class 3B: ของเหลวไวไฟ
เงื่อนไข: มีจุดวาบไฟ อยู่ระหว่าง 60 - 93  °C และผสมเข้ากับน้ำไม่ได้
 ชื่อพ้อง
ฟอร์มัลดีไฮด์
ฟอร์มาลีน
เมทานัล
ฟอร์มัลดิไฮด์ (ความเข้มข้น >= 90%)
BFV
fannoform
Formaldehyde, solution, flammable
Formaldehyde, solutions (Formalin) (corrosive)
Formalin
formalin 40
formalith
Formic aldehyde
Formol
FYDE
HCHO
HOCH
karsan
lysoform
Melamine-Formaldehyde Resin
Methan 21
Methanal
Methyl aldehyde
methylene glycol
Methylene oxide
Morbicid
Oxomethane
Oxomethylene
Oxymethylene
superlysoform
Veracur
ข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคที่เกิดจากการทำงานและสารเคมี
Formaldehyde
โรคที่เกี่ยวข้อง:  โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria) ,  สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ ,  กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ , ...
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : กรดฟอร์มิก 80 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Formic acid in urine 80 mg/g Cr) เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน (Prior to last shift of workweek); เมทธานอล 15 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Methanol in urine 15 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift), ...
Formalin
โรคที่เกี่ยวข้อง:  -
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง:  -
ค่าเฝ้าระวังThai BEIs : กรดฟอร์มิก 80 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Formic acid in urine 80 mg/g Cr) เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน (Prior to last shift of workweek); เมทธานอล 15 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Methanol in urine 15 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift), ...
จากฐานข้อมูลเครือข่าย พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารนี้ดังนี้
Thai Index Medicus:
ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย:
ThaiTox: พบข้อมูล Formaldehyde
ข้อมูลความเป็นอันตรายตามระบบ GHS (อ้างอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)

formaldehyde …%

คำสัญญาณ
(Signal Word)
อันตราย (Danger)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสความเป็นอันตราย
(Hazard Code)
ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Statement)
H301
เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป (Toxic if swallowed)
H311
เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Toxic in contact with skin)
H331
เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled)
H314
ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Cause severe skin burns and eye damage)
H317
อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction)
H341
มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม (Suspected of causing genetic defects)
H350
อาจก่อให้เกิดมะเร็ง (May cause cancer)
ความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ  (Physical Hazard)
 
ความเป็นอันตรายทางสุขภาพ  (Health Hazard)
ประเภทความเป็นอันตราย
(Hazard Class and category)
คำอธิบาย
(Decription)
รูปสัญลักษณ์
(Pictogram)
รหัสและข้อความแสดงความเป็นอันตราย
(Hazard Code and Statement)
ขีดจำกัดความเข้มข้นจำเพาะ
(M-factors Specific Conc. Limits, M-factors)
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H301 เป็นพิษเมื่อกลืนกินเข้าไป
(Toxic if swallowed)
-
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H311 เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
(Toxic in contact with skin)
-
Acute Tox. 3 * ความเป็นพิษเฉียบพลัน ประเภทย่อย 3
(Acute toxicity Category 3)
H331 เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
(Toxic if inhaled)
-
Carc. 1B การก่อมะเร็ง ประเภทย่อย 1B
(Carcinogenicity Category 1B)
H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง
(May cause cancer)
C ≥ 0,001 %
Muta. 2 การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ประเภทย่อย 2
(Germ cell mutagenicity Category 2)
H341 มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม
(Suspected of causing genetic defects)
C ≥ 0,01 %
Skin Corr. 1B การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1B
(Skin corrosion/irritation Categories 1B)
H314 ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
(Cause severe skin burns and eye damage)
C ≥ 10 %
Skin Sens. 1 การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง ประเภทย่อย 1
(Skin sensitisers Category 1)
H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
(May cause an allergic skin reaction)
C ≥ 0,5 %
หมายเหตุ
* จำแนกความเป็นอันตรายในระดับต่ำสุด สามารถจำแนกในระดับสูงขึ้นได้ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เหมาะสม
 
ความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
ไม่มีการจำแนกความเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อม  (Environmental Hazard)
 
ข้อมูลการจำแนกความเป็นอันตรายนี้ อ้างอิงจาก Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)
เพื่อใช้ประโยชน์โดยทั่วไป ผู้จัดทำไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ทางกฎหมายใดๆ
Link ที่เกี่ยวข้อง
1. C&L Inventory database in EU
2. GHS database in Japan
3. GHS database ของกรมโรงานอุตสาหกรรม
กฎหมายไทย
กฎหมาย บัญชี / กลุ่ม ชนิด / ประเภท ชื่อสารตามประกาศ เงื่อนไข / รายละเอียด
 วัตถุอันตราย 5.4 2 เรซิน (resin) เฉพาะที่มีฟีนอล (phenol) หรือฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งเป็นสารตั้งต้น ความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก (>2% w/w)
2.1 2 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อประโยชน์แก่การควบคุม ป้องกัน กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ปรสิต พืชและสัตว์อื่น
4.1 4 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) ที่เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้น  ฝาผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ
5.1 2 ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) หรือ เมทานัล (methanal) เว้นแต่ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง ยกเว้นที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตเรซิน
 ยุทธภัณฑ์        
 สารอันตราย (แรงงาน) - - Formaldehyde (concentration >=90%) (ฟอร์มัลดิไฮด์ (ความเข้มข้น >= 90%)) -
 ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - - formaldehyde (ฟอร์มัลดิไฮด์) ขีดจำกัดความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทำงานปกติ : 0.75 ppm
ขีดจำกัดความเข้มข้นสำหรับการสัมผัสในระยะเวเลาสั้นๆ : 2 ppm (15 min)
 ยาเสพติด        
 วัตถุออกฤทธิ์        
หมายเหตุ: วัตถุอันตราย - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีวัตถุอันตราย
ยุทธภัณฑ์ - ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต
สารอันตราย (แรงงาน) - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
ความเข้มข้นสารอันตราย (แรงงาน) - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ยาเสพติด - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ
วัตถุออกฤทธิ์ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและจัดแบ่งวัตถุออกฤทธิ์
 กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อกำหนด ระดับสากล
อนุสัญญา / พิธีสาร
 
Montreal สารทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ ตามข้อตกลงในพีธีสารมอนทรีออล ( Montreal Protocol)
[เอกสาร]  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
PICs สารเคมีและสูตรผสมอันตรายต้องห้ามหรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตามข้อตกลงในอนุสัญญารอตเตอร์ดัม ( Rotterdam Convention หรือ PICs Convention) ว่าด้วยการยินยอมเมื่อได้รับแจ้งล่วงหน้า
[เอกสาร]
  [รายละเอียดเพิ่มเติม]
POPs สารมลพิษตกค้างยาวนาน ตามข้อตกลงในอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนาน (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants : POPs) [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
Basel ของเสียอันตราย ตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) [เอกสาร] [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กฎหมาย CLP
 
Annex VI สารเคมีอันตรายที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมายสหภาพยุโรว่าด้วยการจำแนกประเภท ติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและเคมีภัณฑ์ ( European Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, CLP Regulation)
[รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
CMR
Carcinogen (C)
Mutagen (M)
Toxic to Reproduction (R)
สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย CLP ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ก่อการกลายพันธุ์ (Mutagen) และเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ (Toxic to Reproduction)
[รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
กฎหมาย REACH
 
Candidate list สารเคมีอันตราย ที่กำหนดให้มีในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก หรือต้องจดแจ้งหากมีในผลิตภัณฑ์เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป และเป็นสารเคมีอันตรายที่เข้าข่ายไม่อนุญาตให้ใช้หรือวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปในอนาคต
[รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมีทั้งหมด]
Annex XIV สารเคมีอันตรายที่ไม่อนุญาตให้วางจำหน่ายหรือใช้ในสภาพยุโรปก่อนได้รับอนุญาต รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู่ ใน Annex XIV ของกฎหมาย REACH
[รายละเอียดเพิ่มเติม] [ดูรายการสารเคมีทั้งหมด]
Annex XVII สารเคมีอันตรายที่จำกัดให้ใช้และวางจำหน่ายตามเงื่อนไขกำหนดใน Annex XVII ของกฎหมาย REACH
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
PBT สารมลพิษที่สามารถตกค้างยาวนานในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
Persistent, Bioaccumulative and Toxic chemicals (PBT), very Persistent, very Bioaccumulative (vPvB)
[รายละเอียดและค้นหารายการสารเคมี]
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล กรมวิชาการเกษตร   
ไม่พบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารนี้
จากข้อมูล วัตถุอันตรายของ อย.
ข่าว-บทความที่เกี่ยวข้องกับสารนี้    [ดูทั้งหมด]
บอกข่าวเล่าความ - 'ดร.นิติภัทร'ปรมาจารย์ปภ. เสียชีวิตหลังดับไฟรง.น้ำหอม..
บอกข่าวเล่าความ - ระวัง!!! สารเคมีในผลิตภัณฑ์กาวติดเล็บปลอม
สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก - เมลามีน
บอกข่าวเล่าความ - มลพิษในบ้าน ตัวการทำเด็กจีนตายปีละ 2 ล้านคน
บอกข่าวเล่าความ - จีนตัดสินประหารกรณีนมผงปนเปื้อนเมลามีน
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321868
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546