สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
EC Number เป็นระบบรหัสสารเคมี 7 หลัก ที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มประชาคมยุโรป ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มสารเคมีได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. Existing Substances คือ กลุ่มสารเคมีที่วางตลาดอยู่ในประชาคมยุโรปก่อนวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1981 ซึ่งสารเคมีกลุ่มนี้จะรวบรวมอยู่ในรายการสารเคมีที่มีการซื้อขายกันในประชาคมยุโรป (European Inventory of Existing commercial Chemical Substances, EINECS) ซึ่งมีสารเคมีอยู่ทั้งสิ้น 100,204 รายการ โดย EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในบัญชี EINECS จะขึ้นต้นด้วยเลข 2 หรือ 3

2. New Substances คือ กลุ่มสารเคมีที่วางตลาดอยู่ในประชาคมยุโรปหลังวันที่ 18 กันยายน ค.ศ.1981 หรือหมายถึงสารเคมีที่ไม่ถูกรวบรวมไว้ในบัญชี EINECS นั่นเอง โดยสารเคมีในกลุ่มนี้ต้องดำเนินการจดแจ้ง (Notification) ก่อนการวางจำหน่าย หลังจากนั้นจะนำไปรวบรวมไว้ในรายการสารเคมีที่ผ่านการจดแจ้งในประชาคมยุโรป (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS) ซึ่งในปัจจุบัน (ค.ศ.2008) มีสารเคมีอยู่ทั้งสิ้น 4,381 รายการ EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในบัญชี ELINCS จะขึ้นต้นด้วยเลข 4

3. No-Longer Polymers (NLP) คือ กลุ่มสารเคมีที่ไม่จัดเป็นสารพอลิเมอร์อีกต่อไป สารเคมีกลุ่มนี้เกิดขึ้นเนื่องจากในปี ค.ศ. 1993 ประชาคมยุโรปเปลี่ยนแปลงนิยามของสารพอลิเมอร์ตาม Directive 92/32/EEC ซึ่งคือ 7th amendment ของ Directive 67/548/EEC โดยตามนิยามใหม่นี้ทำให้สารพอลิเมอร์จำนวนหนึ่งกลายสภาพเป็นสารเคมี แต่ถึงแม้ว่าสารเคมีกลุ่มนี้จะวางตลาดหลัง18 กันยายน ค.ศ.1981 และไม่ได้อยู่ในบัญชี EINECS แต่สารเคมีกลุ่ม NLP นี้ไม่ต้องดำเนินการจดแจ้ง ดังนั้นจึงไม่ถูกรวมอยู่ในบัญชี ELINCS เช่นกัน กลุ่มประชาคมยุโรปจึงกำหนดรายการสารเคมีกลุ่ม NLP ขึ้น ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 703 รายการ EC Number ของสารเคมีที่อยู่ในกลุ่ม NLP จะขึ้นต้นด้วยเลข 5

 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735593
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546