อีเมล:     รหัสผ่าน:     จำสถานะ    
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ออกซิเจน และ วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen  and  Oxygen  Cycle)  

ออกซิเจน เป็น ก๊าซ ซึ่ง ไม่มี สี - กลิ่น - รส  และ เป็นองค์ประกอบอันดับสองของ อากาศ  ( 20.46 % โดย ปริมาตร )                     
                   
ความสำคัญของออกซิเจน และ วัฏจักรออกซิเจน ต่อการดำรงชีวิต ของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ                     
                   

  • ออกซิเจน เป็นก๊าซ ซึ่งใช้ในการหายใจ ของ มนุษย์ - สัตว์ - พืช
  • อากาศที่คนหายใจเข้า มี ออกซิเจน ประมาณ 20.4 % และ คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.4 %
  • อากาศที่คนหายใจออก  จะมี ออกซิเจน เหลือ ประมาณ 14 % และ มี คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มขึ้น เป็น ประมาณ 4.4 %
  • การหายใจในอากาศที่มีออกซิเจน น้อยกว่า 19.5 % จะมีผลเสียต่อการทำงานของระบบและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
  • การหายใจในอากาศที่มีออกซิเจน น้อยกว่า 16 % เป็นเวลานานต่อเนื่องกัน  จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิต
  • พืชสร้าง ออกซิเจน ( และ ใช้ คาร์บอนไดออกไซด์)  โดย การสังเคราะห์ด้วยแสง  ( Photosynthesis )
  • มนุษย์ - สัตว์ - พืช  ใช้ ออกซิเจน  ( และ สร้าง คาร์บอนไดออกไซด์ )  โดยการหายใจ  ( Respiration )                     

การสังเคราะห์ด้วยแสง และ การหายใจ  เป็นส่วนหนึ่ง ของ "วัฏจักรออกซิเจน"  ( และ วัฏจักรคาร์บอน )                   
   
กระบวนการต่างๆ ใน วัฏจักรออกซิเจน
                     

การสังเคราะห์ด้วยแสง  ( Photosynthesis )  ของ พืช                       

พืช  สร้าง [ น้ำตาลกลูโคส และ ออกซิเจน ]  จาก  [ คาร์บอนไดออกไซด์ และ น้ำ ]  โดย ใช้พลังงานจากแสง          

   6 CO2    +    12 H2O    - - - - - - - -  - - >    C6H12O6  +  6 O2    +  6  H2O
                                    (Photosynthesis)
                   
การหายใจ  ( Respiration )  ของสัตว์ และ พืช                       

สัตว์ และ พืช  ใช้  [ น้ำตาลกลูโคส และ ออกซิเจน ]  ในการหายใจ เพื่อเปลี่ยนเป็น  [ คาร์บอนไดออกไซด์ และ น้ำ ]  และ  พลังงาน                   

   C6H12O6  +  6 O2    - - - - - - - - - - >    6 CO2    +    6 H2O    +    Energy 
                                  (Respiration)                  

การเผาไหม้  /  การสันดาป  และ  ออกซิเดชั่น  ( Combustion  and  Oxidation )   

เช่น  การเผาไหม้ในอุตสาหกรรมและครัวเรือน  การใช้ยานพาหนะที่ต้องใช้การสันดาป      ออกซิเจน จะทำปฏิกิริยา กับ ธาตุ หรือ สารประกอบ    เกิดเป็น สารประกอบออกไซด์

Coal    +    Oxygen    - - - >    Carbon dioxide  +  Sulfur dioxide  +  Water  +  Ash

Gasoline  Oil    +    Oxygen    - - - >    Carbon dioxide  +  Water

Aluminum    +    Oxygen    - - - >    Aluminum oxide                   

กระบวนการ สร้าง โอโซน จาก ออกซิเจน ด้วย พลังงานจากดวงอาทิตย์  ( Solar Radiation )    

การสร้าง โอโซน จากออกซิเจน  เกิดขึ้นในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์               

                3 O2    - - - - - - - - - - - - >    2 O3     
                          (Solar Radiation)               
 

ที่มารูป: http://www.fossweb.com/resources/pictures/488256817.html


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
-วัฏจักรออกซิเจน (Oxygen Cycle)
-Oxygen
-Ozone        
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ต้อง log in ก่อนจึงสามารถแสดงความคิดเห็นได้
 
  
จำนวนผู้เข้าชม
808116
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554