สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Parathion
CAS Number: 56-38-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ออกาโนฟอสเฟต (Organophosphates)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ในประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ใช้พาราไธออนกับบุคคลที่มีใบอนุญาติเท่านั้น สารชนิดนี้ใช้เป็นสารกำจัดแมลงในพืชประเภท ถั่วอัลฟาฟ่า ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ฝ้าย ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง ทานตะวัน และข้าวสาลี [EXTOXNET]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Total p-nitrophenol in urine = 0.5 mg/g creatinine; sample at end of shift; Cholinesterase activity in red cells = 70% of individual's baseline, sample time discretionary; [ACGIH]
Thai BEIs : พี–ไนโตรฟีนอล (รวม) 0.5 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Total p -nitrophenol in urine 0.5 mg/g Cr) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift); โคลีนเอสเตอเรส แอคติวิตี้ ในเซลล์เม็ดเลือดแดง 70 เปอร์เซ็นต์ ของค่าพื้นฐาน รายบุคคล (Cholinesterase activity in red blood cells 70% of  individual's baseline) เก็บเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของผู้ตรวจ (Discretionary)
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.05 mg/m3, inhalable fraction and vapor
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 10 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819650
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546