สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Phosphine
CAS Number: 7803-51-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ไฮไดรด์ (Hydrides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: Phosphine ใช้เป็นสารรมควันเพื่อกำจัดแมลงและสารที่ใช้ผสมในการผลิตวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก[ACGIH] Phosphine เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำหรือกรด และโลหะฟอสไฟด์ หรืออาจเกิดในระหว่างการผลิตก๊าซอะซิทีลีน [ATSDR Medical Management] Phosphine ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสารกึ่งตัวนำเพื่อชักนำฟอสฟอรัสเข้าไปอยู่ในผลึกซิลิกอนเสมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมชนิดหนึ่ง  และใช้เป็นสารรมควันและสารตั้งต้นในปฏิกิริยาโพลีเมอร์ไรซ์ [ATSDR Medical Management]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.3 ppm
STEL (ACGIH) : 1 ppm
PEL (OSHA) : 0.3 ppm
IDLH (NIOSH) : 50 ppm
Odor Threshold Low : 0.01 ppm
Odor Threshold High : 5 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การตัดและเชื่อมด้วยก๊าซ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800431
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546