สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Propylene oxide
CAS Number: 75-56-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรม (Fumigants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: โดยส่วนใหญ่ จะใช้เป็นสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี เคยใช้เป็นสารรมควันสำหรับอาหารแต่ถูกควบคุมการใช้ในปี ค.ศ.1996 โดยสหรัฐอเมริกา [ACGIH] ใช้เตรียมสไลด์สำหรับอิเล็กตรอนไมโครสโครปีและใช้ฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนัง [Kanerva, p. 1169]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 100 ppm
IDLH (NIOSH) : 400 ppm
Odor Threshold Low : 10 ppm
Odor Threshold High : 199 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800439
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546