สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Radiation, ionizing
CAS Number: -
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: กัมมันตภาพรังสี (Radiation)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: รังสีในธรรมชาติประกอบด้วย รังสีเรดอนร้อยละ 55 รังสีอื่นๆ บนพื้นผิวโลกร้อยละ 8 รังสีคอสมิกจากอวกาศร้อยละ 8 และกัมมันตภาพรังสี ร้อยละ 11 แหล่งรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาจากรังสีเอ๊กซเรย์ร้อยละ 11 และการทดลองทางการแพทย์ร้อยละ 4 และที่เหลืออีกร้อยละ 3 มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ปริมาณเฉลี่ยต่อคนที่รับสัมผัสรังสีทั้งที่พบในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนั้นควรมีค่าประมาณ 360 mrem or 3.6 mSv/year. [NRC website: What Are the Sources of Radiation?]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Cataract, chemical or radiation induced
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มะเร็งกระดูก (Bone cancer)
มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำเหมือง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023129
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546