สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Borates, anhydrous
CAS Number: 1330-43-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในรูปเม็ดหรือผงเพื่อกำจัดหนอนหรือตัวอ่อนแมลงในบริเวณทำปศุสัตว์และใช้กำจัดแมลงประเภทคลานในบ้านพักอาศัย [EPA Pesticides] ใช้เป็นสารบัฟเฟอร์ สารกำจัดจุลชีพ(สารรักษาสภาพ สารต้านจุลินทรีย์ สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา สารกำจัดวัชพืช สารกำจัดสาหร่าย สารกำจัดพยาธิเส้นใยตัวกลม) สารป้องกันไฟ สารยับยั้งการกัดกร่อน สารใช้ในการทำหนังและสารสำหรับฟอกขาวสิ่งทอ ใช้ผลิตวัสดุเคลือบเงา วัสดุเคลือบ แก้วโบโรซิลิเกต ปุ๋ย สารซักฟอก สารป้องกันการแข็งตัว เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 mg/m3, inhalable fraction
STEL (ACGIH) : 6 mg/m3, inhalable fraction
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำความสะอาดโลหะด้วยกรดและด่าง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824781
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546