สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Acrolein
CAS Number: 107-02-8
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ก๊าซพิษและไออื่น ๆ (Other Toxic Gases & Vapors)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เคมีอินทรีย์หลายชนิด รวมถึงใช้เป็นสารกำจัดเชื้อราและสารกำจัดศัตรูพืช Acrolein เป็นผลิตผลที่ได้จากการเผาไหม้ไม้ เซลลูโลสและโพลีเอททีลีน [Sullivan, p. 1017] และใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์ที่ใช้กำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ใช้เป็นสารรมควันเพื่อกำจัดหนู สารที่ใช้ในการทำหนังและที่ใช้ในการคงสภาพทางจุลกายวิภาคศาตร์ของเนื่อเยื่อ [ATSDR Medical Management]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : 0.1 ppm
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 ppm
IDLH (NIOSH) : 2 ppm
Odor Threshold Low : 0.02 ppm
Odor Threshold High : 1.8 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การเชื่อมเหนือเคลือบ
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การเตรียมและเทโลหะ
การผจญเพลิง
การเผาโพลีเมอร์ที่เกิดตามธรรมชาติ
การเผาโพลีเมอร์สังเคราะห์
การฟอกหนัง
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012384
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546