สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ethyleneimine
CAS Number: 151-56-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ก๊าซพิษและไออื่น ๆ (Other Toxic Gases & Vapors)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ผลิต polyethyleneimine และสารเคมีต่างๆ ใช้ในการผลิตกระดาษ สิ่งทอ ปิโตรเลียม น้ำมันเคลือบเงา เครื่องสำอาง และภาพถ่าย [ILO Encyclo. Vol 4:104.1-104.416]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.5 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : 100 ppm
Odor Threshold Low : 0.68 ppm
Odor Threshold High : 2 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกลั่นปิโตรเลียม
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48773079
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546