สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ammonia
CAS Number: 7664-41-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ก๊าซกัดกร่อน (Corrosive Gases)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ประมาณร้อยละ 80 ถูกใช้ในการผลิตปุ๋ย นอกจากนี้ยังใช้เป็นก๊าซทำความเย็น และใช้ในการผลิตพลาสติก วัตถุระเบิด สารป้องกันกำจัดศัตรุพืช สารซักฟอก และสารเคมีอื่น แอมโมเนียจำนวนน้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเน่าสลายของสารอินทรีย์ [ATSDR Medical Management]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย:
1. ในช่วงปี 2540-2550 มีอุบัติภัยที่เกิดจากสารแอมโมเนียอย่างน้อย 29 ครั้ง เช่น ก๊าซแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็ง และ ถังบรรจุก๊าซแอมโมเนียรั่ว เป็นต้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีการศึกษาทางระบาดวิทยาด้วย ได้แก่ การเกิดเหตุการณ์ก๊าซแอมโมเนียรั่วภายในโรงงานแช่แข็งผักแห่งหนึ่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2539 เวลา 21.00 น. เป็นเหตุให้คนงานที่อยู่โรงงานได้รับและสูดดมก๊าซพิษแอมโมเนีย และมีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก วิงเวียนศีรษะ บางรายเป็นลมหมดสติ ต้องนำส่งโรงพยาบาล

แหล่งอ้างอิง: หนังสือการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 25 ppm
STEL (ACGIH) : 35 ppm
PEL (OSHA) : 50 ppm
IDLH (NIOSH) : 300 ppm
Odor Threshold Low : 0.04 ppm
Odor Threshold High : 53 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
โรคหลอดลมสาขาอุดตัน (Bronchiolitis obliterans)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
กรรมวิธีทางความร้อน
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกลั่นปิโตรเลียม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การทำแกนและแม่พิมพ์
การทำฟาร์ม (ฝุ่น, สารที่ทำให้ขาดออกซิเจน, ฯลฯ)
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การผจญเพลิง
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การเผาโพลีเมอร์สังเคราะห์
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819421
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546