สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Maleic anhydride
CAS Number: 108-31-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: แอซิด แอนไฮไดรด์ (Acid Anhydrides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสังเคราะห์ Diel-Alder ปฏิกิริยาการสร้างโคโพลีเมอร์ (copolymerization) ใช้ในกระบวนการผลิตของเรซินชนิด alkyd-type สารตัวกลางของสีย้อม เภสัชภัณฑ์และสารกำจัดศัตรูพืช (มาลาไธออน) [Merck Index # 5704]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.25 ppm
IDLH (NIOSH) : 2 ppm
Odor Threshold Low : 0.25 ppm
Odor Threshold High : 0.32 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804770
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546