สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)

ก๊าซและไอพิษ (Toxic Gases & Vapors)

ก๊าซพิษและไอ (Toxic Gases & Vapors)

โมโนไอโซไซยาเนต (Monoisocyanates)

สารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Chemical Asphyxiants)

ฝุ่นแร่ธาตุ (Mineral Dusts)

พลาสติกและยาง (Plastics & Rubber)

ฝุ่น/ไอควันจากพลาสติกและยาง (Plastic & Rubber Dusts/Fumes)

แพททาเลต เอสเทอร์ (Phthalate Esters)

ไวนิล เฮไลด์ (Vinyl Halides)

อีพ๊อกซี่ เรซิน (Epoxy Resins)

โลหะ (Metals)

ฟอสไฟด์ (Phosphides)

ไฮโดรซัลไฟต์ (Hydrosulfites)

สารกัมมันตรังสี (Radiation Hazards)

กัมมันตภาพรังสี (Radiation)

สารชีวะ (Biological Agents)

กัมจากพืช (Vegetable Gums)

ฝุ่น/ละอองสารจากพืชและสัตว์ (Plant & Animal Dusts/Aerosols)

สารทำละลาย (Solvents)

ไกลคอล (Glycols)

ของเหลวไม่มีสีซึ่งมีกลิ่นปานกลาง (Colorless liquid with a mild odor;)

สารทำละลายกลุ่มอะโรมาติก (Aromatic Solvents)

สารทำละลายที่มีโบรมีนเป็นองค์ประกอบ (Brominated Solvents)

สารทำละลายอื่น ๆ (Other Solvents)

สารอะโรมาติกที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Aromatic)

เอไมด์ (Amides)

ไฮโดรคาร์บอน, อะลิฟาติกไม่อิ่มตัว (Hydrocarbons, Aliphatic Unsaturated)

สารประกอบไนโตรเจน (Nitrogen Compounds)

ไนโตร, อะลิฟาติก (Nitros, Aliphatic)

ไฮดราซีน (Hydrazines)

สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (Pesticides)

คาร์บาเมต (Carbamates)

ไพรีทริน/ไพรีทรอยด์ (Pyrethrins/Pyrethroids)

สารกำจัดแมลงอื่น ๆ (Other Insecticides)

สารกำจัดวัชพืช, คลอโรฟีนอกซี่ (Herbicides, Chlorophenoxy)

สารกำจัดวัชพืช, ไตรอะซีน (Herbicides, Triazine)

สารกำจัดวัชพืช, ไนโตรอะโรมาติก (Herbicides, Nitroaromatic)

สารกำจัดวัชพืช, ไบไพริดิล (Herbicides, Bipyridyl)

สารกำจัดวัชพืช, อนุพันธ์ของยูเรีย (Herbicides, Urea Derivative)

สารกำจัดวัชพืช, อะนีไลด์ (Herbicides, Anilide)

สารกำจัดหนู (Rodenticides)

สารกำจัดหนู, สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Rodenticides, Anticoagulant)

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออกาโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides)

สารเคมีอื่นๆ (Other Chemicals)

ก๊าซสลบจากของเสีย (Waste Anesthetic Gases)

ซาลิซิลอะนิไลด์ (Halogenated Salicylanilides)

เทอร์ฟีนิล (Terphenyls)

ธาตุ, ไม่เป็นโลหะ (Elements, Nonmetallic)

ผลผลิตจากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Products)

สารจัดแต่งทรงผม (Hairdressing Agents)

สารไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจน (Halogenated Cyclic Hydrocarbons)

สารเติมแต่งอาหารสัตว์ (Animal Feed Additives)

สารที่ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง (Simple Asphyxiants)

สารฮาโลเจน, สารประกอบอนินทรีย์ (Halogens, Inorganic Compounds)

สารฮาโลเจน, สารประกอบอินทรีย์ (Halogens, Organic Compounds)

อะโรมาติกอื่น ๆ (Other Aromatics)

ไฮโดรคาร์บอน, อะโรมาติก (Hydrocarbons, Aromatics)

ไฮโดรคาร์บอนกลุ่มอะโรมาติกที่เป็นโพลีไซคลิก (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)

ไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอรีนอื่น ๆ (Other Chlorinated Hydrocarbons)

แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800411
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546