สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: แมงกานีส, พิษเรื้อรัง (Manganese, chronic toxic effect)
กลุ่มโรค: อาการพิษ, โลหะหนัก (Poisoning, Heavy Metal)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย:
1. สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานระบุว่า ปี 2546 มีผู้ป่วยพิษจากแมงกานีส 1 ราย ใน จ.ลำปาง  จำนวนผู้ป่วยทั้งประเทศในกลุ่มโรคนี้เท่ากับ 24 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ในช่วงปี 2537-2546 พบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคพิษจากแมงกานีส ปรอท และสารหนู 14-63 ราย โดยพบจำนวนสูงสุดในปี 2541 และต่ำสุดในปี 2537 อัตราป่วยปี 2546 เท่ากับ 0.04 ต่อประชากรแสนคน  เป็นผู้ป่วยชาย 15 ราย หญิง 9 ราย  อาชีพที่พบมาก ได้แก่ เกษตรกรรม  ร้อยละ 45.8 รับจ้าง ร้อยละ 25.0  จังหวัดบุรีรัมย์มีการรายงานผู้ป่วยมากที่สุด 6 ราย

แหล่งอ้างอิง: อัญชลี ศิริพิทยาคุณกิจ, บรรณาธิการ.  เกณฑ์การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและวัสดุภัณฑ์; 2544. (สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ๒๕๔๖) http://epid.moph.go.th/
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การไม่ประสานกัน
ความต้องการทางเพศลดลง
ความสามารถในการพูดบกพร่อง
ท่าเดินผิดปกติ
ประสาทหลอน
ปวดศีรษะ
สภาพแข็งเกร็ง
สั่น
อ่อนเพลีย
อารมณ์แปรปรวน
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ใช้ฟีโรแมงกานีสในการผลิตอัลลอย
ใช้ลวดเชื่อมที่มีส่วนประกอบของแมงกานีส
ทำเหมืองหรือบดสินแร่แมงกานีส
ให้ความร้อน หรือคุมเครื่องจักรเกี่ยวกับอัลลอยของแมงกานีส
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Manganese
Manganese tetroxide
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291314
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546