สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อุตสาหกรรม
ชื่ออุตสาหกรรม: การกำจัดและบำบัดของเสียอันตราย (Hazardous Waste Treatment and Disposal)
กลุ่มอุตสาหกรรม: การบริการ (Services)
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กำจัดหรือเปลี่ยนของเหลวในหม้อแปลงที่ปนเปื้อนสารพีซีบี
ทำงานกับสารเคมีที่เป็นพิษที่สามารถหกรั่วไฟลหรือระบายออกมาได้
ปรับปรุงเศษโลหะที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว แคดเมียม เบอริลเลียม หรือปรอท
รื้อถอนฉนวนที่มีแอสเบสทอส
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280346
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546