สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
 
คำย่อ
ความหมาย (อังกฤษ)
ความหมาย (ไทย)
BEI Biological Exposure Indices (ACGIH) ดัชนีชี้วัดการสัมผัสสารทางชีวภาพ
Thai BEIs Thai Biological Exposure Indices ดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย เป็นค่าแนะนำทางวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรการความปลอดภัยสำหรับการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีในสถานประกอบกิจการที่มีสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยครอบคลุมการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการจัดทำแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากสารเคมีและประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยโรคพิษสารเคมี ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ข้อแนะนำการเฝ้าระวังสุขภาพจากพิษสารเคมี กรณีดัชนีชี้วัดการได้รับ/สัมผัสทางชีวภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสสารเคมีสำหรับประเทศไทย (Thai Biological Exposure Indices: Thai BEIs) ฉบับที่ 1
bioaccumulation Progressive increase of a poison in the body; occurs because the rate of intake exceeds the rate of elimination. "The process by which a material in an organism's environment progressively concentrates within the organism." [NTP] การเพิ่มขึ้นของสารพิษในร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราการได้รับสารพิษมากกว่าอัตราการกำจัด "กระบวนการที่วัสดุในสิ่งแวดล้อมของจุลชีพเข้าไปอยู่ในจุลชีพอย่างต่อเนื่อง"
Ceiling "The concentration that should not be exceeded during any part of the working exposure." (ACGIH) See "threshold limit value." ระดับความเข้มข้นที่ไม่ควรเกินไม่ว่าช่วงเวลาใดของการทำงาน
IDLH Immediately Dangerous to Life or Health. (NIOSH) อันตรายทันทีทันใดต่อชีวิตหรือสุขภาพ (NIOSH)
Lethal Concentration LC50 is the lethal concentration in 50% of animals tested in an inhalation experiment for a given time (usually 1-4 hours). LCLO is the lowest lethal concentration tested in animal inhalation experiments. Most of the LC data in Haz-Map comes from ChemIDplus. LC50 คือความเข้มข้นที่ทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดตายในการทดลองแบบให้รับสารโดยการหายใจในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไป 1 - 4 ชั่วโมง) LCLO คือความเข้มข้นต่ำที่สุดที่ทำให้สัตวืทดลองตายในการทดลองแบบให้รับสารโดยการหายใจ ค่าความเข้มข้นที่ทำให้ตายส่วนใหญ่ที่ใช้ในฐานนี้ได้มาจาก ChemIDplus.
odor threshold The lowest concentration at which a substance can be detected or recognized using the sense of smell. ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถได้กลิ่นหรือจดจำสารนั้น
PEL Permissible exposure limit. (OSHA) ค่าจำกัดการสัมผัสที่ยอมรับได้ (OSHA)
RD50 Concentration producing a 50% decrease in respiratory rate in experimental animals following a 10-minute exposure. ความเข้มข้นที่ทำให้อัตราการหายใจของสัตว์ทดลองลดลงร้อยละ 50 เมื่อได้รับสัมผัส 10 นาที
skin designation "Danger of cutaneous absorption." (ACGIH) อันตรายจากการดูดซึมทางผิวหนัง (ACGIH)
STEL Short-term exposure limits. (ACGIH) ค่าจำกัดการสัมผัสระยะสั้น (ACGIH)
TIH Toxic inhalation hazard. (ERG 2004) อันตรายเมื่อหายใจเอาสารพิษเข้าไป (ERG 2004)
TLV Threshold limit value. (ACGIH) ค่าจำกัดที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพคน หมายถึง ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศ ซึ่งเมื่อเน้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เชื่อว่าคนงานเกือบทั้งหมดอาจสัมผัสสารเคมีดังกล่าวได้ซ้ำ ๆ วันแล้ววันเล่า โดยปราศจากผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ แต่เนื่องจากแต่ละคนมีความไวต่อสารแตกต่างกัน จึงอาจมีคนงานบางคนได้รับผลกระทบจากการสัมผัสสารบางชนิดที่ความเข้มข้นต่ำกว่าหรือที่ระดับ TLV
vapor pressure (VP) A measure of a chemical's volatility at room temperature (20-25 degree C or 68-77 degree F). Multiply vapor pressure times 1300 to estimate in ppm the saturated concentration of the chemical after a spill in a confined space. [Sullivan, p. 1086-7] การวัดการระเหยของสารเคมีที่อุณหภูมิห้อง (20 - 25 องศาเซลเซียส) ค่าความดันไอคูณด้วย 1300 จะได้ค่าความเข้มข้นอิ่มตัวเป็นพีพีเอ็มโดยประมาณของสารหลังจากมีการหกรั่วไหลในสถานที่จำกัด [Sullivan, p. 1086-7]
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785884
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546