สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
กระบวนการผลิต
ชื่อกระบวนการผลิต: การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร) (Farming (Pesticides and Feed Additives))
กลุ่มกระบวนการผลิต: อุตสาหกรรม (INDUSTRY)
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
1-Chloro-1-nitropropane
2,2-Dichloropropionic acid
2,4-D
2-Ethyl-2-hexen-1-al
4,6-Dinitro-o-sec-butyl phenol
4-Aminopyridine
Alachlor
Allethrin
Aluminum chloride
Aluminum phosphide
Ammonium perchlorate
Ammonium sulfamate
Amprolium hydrochloride
ANTU
Arsenic and compounds
Atrazine
Azinphos-methyl
Barban
Bendiocarb
Benomyl
Bentonite
Borates, anhydrous
Borates, decahydrate
Borates, pentahydrate
Boric acid
Brodifacoum
Bromacil
Bupirimate
Butyl dichlorophenoxyacetate
Calcium phosphide
Captafol
Captan
CARBAMATES
Carbaryl
Carbofuran
Chloroacetic acid
Chlorofenvinphos
Chlorophacinone
Chloropicrin
Chlorothalonil
Chlorpyrifos
Copper sulfate
Coumaphos
Crag herbicide
Crufomate
Cyanogen bromide
Cypermethrin
Dazomet
DDT
Demeton
Demeton-S-methyl
Diazinon
Dicamba
Dichlobenil
Dicrotophos
Dimethoate
Dinitro-o-cresol
Dinitrophenol
Dinocap
Diphacinone
Diquat
Disulfoton
Dithianone
Diuron
Endosulfan
Endothall
Ethion
Ethoxyquin
Fenamiphos
Fenthion
Fenvalerate
Ferbam
Fipronil
Fluazinam
Fonofos
FUMIGANTS
Furaltadone
Furazolidone
Furfural
Glyphosate
HERBICIDES
Hexazinone
Imiprothrin
Lead arsenate
Malathion
Maleic hydrazide
Mancozeb
Maneb
Metam-Sodium
Methamidophos
Methidathion
Methomyl
Methoxychlor
Methyl bromide
Methyl demeton
Methyl isothiocyanate
Methyl parathion
Metolachlor
Metribuzin
Monocrotophos
Monolinuron
Monuron
Monuron trichloroacetate
Naled
Nitrofurazone
Olaquindox
Omethoate
ORGANOPHOSPHATES
Oryzalin
Paraquat dichloride
Parathion
Pentachloronitrobenzene
Peroxyacetic acid
Phenmedipham
Phenothrin
Phenylmercuric acetate
Phorate
Phosdrin
Phosphine
Phytase
Picloram
Pindone
Poison ivy/oak/sumac
Potassium permanganate
Propanil
Propargite
Propargyl bromide
Propetamphos
Propoxur
Propylene oxide
Pyrethrum
Ronnel
Rotenone
sec-Butylamine
Simazine
Sodium fluoroacetate
Strychnine
Sulfamic acid
Sulfometuron methyl
Sulfotepp
Sulfur
Sulprofos
Tebuthiuron
Temephos
TEPP
Terbufos
Tetramethrin
Thiram
Trichlorfon
Trichloronate
Triforine
Trimethyl borate
Tylosin
Vermiculite
Warfarin
Zinc phosphide
Ziram
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48280296
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546