สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ภาวะเลือดจาง (anemia)
กลุ่มอาการ: เลือด (Hematologic)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Arenaviral hemorrhagic fevers (S. America)
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Methemoglobinemia, acute severe
Methemoglobinemia, subacute
Parvovirus B19 infection
Q fever
Rift valley fever
Rocky Mountain spotted fever
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้เหลือง (Yellow fever)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ป่วยจากรังสี, เฉียบพลัน (Radiation sickness, acute)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคไขกระดูกฝ่อ (ภาวะเลือดจางที่เกิดขึ้นเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน) (Aplastic anemia)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคคอตีบ (Diphtheria)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคบิดมีตัว (Entamoeba histolytica infection)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคพยาธิใบไม้ในตับและลำไส้ (Schistosomiasis, hepatic and intestinal)
โรคพยาธิปากขอ (Hookworm disease)
โรคพิษเรื้อรังจากสารหนู (Arsenic, chronic toxic effect)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคลิชมาเนีย หรือโรคริ้นฝอยทรายกัด (ติดเชื้อโปรโตซัว) (Leishmaniasis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคโลหิตจาง, เฉียบพลัน (Hemolytic anemia, acute)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800363
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546