สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
อาการ/ปรากฏการณ์
ชื่ออาการ: ปวดข้อ (arthralgia)
กลุ่มอาการ: กล้ามเนื้อและกระดูก  (Musculoskeletal)
โรคที่เกี่ยวข้อง
African Trypanosomiasis
Capnocytophaga infection
Coccidioidomycosis
Crimean-Congo hemorrhagic fever
Hantavirus pulmonary syndrome
Kyasanur forest disease
Lassa fever
Lymphocytic choriomeningitis
Parvovirus B19 infection
Rift valley fever
Skeletal fluorosis
West Nile virus infection
การตายของกระดูก (Osteonecrosis)
ไข้กลับ (Relapsing fever)
ไข้เดงกี (Dengue fever)
ไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ไข้หนูกัด (Rat-bite fever)
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
ตับอักเสบ ซี (Hepatitis C)
ตับอักเสบ บี (Hepatitis B)
ตับอักเสบ เอ (Hepatitis A)
ไฟลามทุ่ง (Erysipeloid)
มาลาเรีย (Malaria)
โรคกาฬหลังแอ่น (Meningococcal infection)
โรคไข้เลือดออกมีอาการทางไต (Hemorrhagic fever with renal syndrome)
โรคจากบริโภคปลากินสาหร่ายพิษ (Ciguatera fish poisoning)
โรคจากเบอร์ริลเลี่ยมเรื้อรัง (Chronic beryllium disease)
โรคซิททาโคซิส หรือโรคนกแก้ว (Psittacosis)
โรคติดเชื้อเออร์ลิเชีย (มีเห็บเป็นพาหะ) (Ehrlichiosis)
โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)
โรคบาบีซิโอซิส หรือโรคไข้เห็บโค (Babesiosis)
โรคปอดบวมจากเชื้อไมโคพลาสม่า (Mycoplasmal pneumonia)
โรคเมลิออยด์ (Melioidosis)
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis)
โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
โรคหัดเยอรมัน (Rubella)
โรคอีโบลา (Ebola-Marburg viral diseases)
โรคเอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome)
โรคฮีสโตพลาสโมซิส (ติดเชื้อรา) (Histoplasmosis)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48735645
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546