สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
งานเสี่ยงอันตราย
ชื่องาน: ก่อให้เกิดละอองลอยชีวภาพที่ได้จากพืช (Generate plant-derived bioaerosols)
กลุ่มงาน: การดูแลจัดการพืช (Handling Plants)
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคหอบหืด ที่เกิดจากการทำงาน (Asthma, occupational)
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
คนงานซ่อมบำรุงภาคพื้นอื่นๆ ทั้งหมด
คนงานในภาคเกษตร, อื่นๆ ทั้งหมด
คนงานฟาร์มและแรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับต้นพืช เพาะกล้า และในเรือนกระจก
คนห่อของ คนบรรจุหีบห่อ โดยใช้มือ
ครูสอนวิชาชีววิทยา
ชาวนาชาวไร่ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
นักชีววิทยา และ อื่นๆ
นักเทคนิคชีววิทยา
ผู้คุมเครื่องอบแห้ง อบ บ่ม อาหารและยาสูบ
ผู้ติดตั้ง ผู้คุมและผู้ดูแลเครื่องผสม
ผู้ประเมินและผู้คัดแยกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การดูแลป่าและเก็บของป่า
การทำไร่ยาสูบ
การป่าไม้และการตัดไม้
การเพาะปลูกพืชไร่
การวิจัยและพัฒนาด้านฟิสิกส์ วิศวกรรม และชีววิทยาศาสตร์
ผู้ค้าส่งวัสดุที่ใช้ในร้านดอกไม้ ดอกไม้ และกิ่งพันธุ์
โรงเพาะชำและการผลิตต้นไม้
สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321813
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546