ค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายภาษาไทย

สายด่วนตรวจสอบเคมีอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ตรวจสอบสารเคมีว่าเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศ ฯ บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายหรือไม่ พร้อมทั้งมีข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และคำแนะนำ (SG) ของสารนั้นเป็นภาษาไทย
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
สืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเป็นภาษาไทย พร้อมแหล่งอ้างอิง
ฐานข้อมูลบัญชีวัตถุอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
บริการสอบถามบัญชีสารอันตราย โดยสามารถทำการค้นหา และสอบถามข้อมูลสารอันตรายที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ปัจจุบันมีข้อมูลสารอันตรายกว่า 602 ชนิด ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สามารถสืบค้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บริษัท เมอร์ค จำกัด
SDS ของบริษัท เมอร์ค จำกัด สามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลความปลอดภัย ของสารเคมีได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ภาษาอังกฤษ

Chemfinder
a name, formula, MW, CAS, and substructure searchable chemical database. The ChemFinder WebServer indexes over 150 chemical information sites.
เครื่องมือในการค้นหารายละเอียดของสารเคมี
Where to find SDS on internet
has a huge list of links to SDS sources on the internet.
รวมเว็บที่ใช้ในการสืบค้น SDS
Oxford University
is a nice site which includes a glossary, SDS data on general chemicals, plus special sections for gases, carcinogens, and peroxides.
มีข้อมูล SDS อยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเรื่องของก๊าซ สารก่อมะเร็ง และเปอร์ออกไซต์
Vermont SIRI
Once connected, you will be given instructions on how to search the SDS archive. This site also has links to other SDS sites.
มีลิงค์ไปสู่เว็บค้นหา SDS อื่นๆ และมีคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหา SDS ด้วย
Cas Number Search
ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลสารเคมี โดยค้นหาจาก CAS Number
Chem ID Plus Chemical search
เครื่องมือในการค้นหารายละเอียดของสารเคมี
SDS Online
search database more than 700,000 SDS /access, view and print SDS / Save SDS to personal web
SDS Search
ค้นหา SDS ได้จากหลายแหล่งในเว็บเดียว
SAFETY LINK
รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ SDS มีคำอธิบายแต่ละเว็บประกอบด้วย
Pesticide fact sheet
เรื่องราวเกี่ยวกับยาปราบศัตรูพืชทั้งหมด

สถิติการนำเข้า – ส่งออกเคมีภัณฑ์อันตราย

กรมศุลกากร
สืบค้นสถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าตามรายพิกัดรหัสสถิติ ทั้งหมวดหลักและหมวดย่อย

กรมวิชาการเกษตร

รายงานข้อมูลนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา

รายงาน / สถิติอุบัติภัย

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานสถิติรายปีและรายละเอียดเหตุการณ์อุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายและอุบัติเหตุอื่น ๆ

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษในกรณีนั้น ๆ

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กองระบาดวิทยา

รายงานวิเคราะห์กรณีประชาชนได้รับพิษต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต

รายงานสถิติอุบัติภัยประจำปี จากการรวบรวมสถิติอุบัติภัยการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อุบัติภัยจากการทำงาน อุบัติภัยในเคหสถานและสาธารณสถาน และอุบัติภัยอื่น ๆ จากหน่วยงานด้านอุบัติภัย ทุกหน่วยงาน

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 506

ความปลอดภัยในการทำงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการแรงงาน สถิติการเจ็บป๋วยจากการทำงาน เป็นต้น

กองตรวจความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

รวบรวมสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

รวมกฎหมายทางด้านวัตถุอันตรายและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวมกฎหมายทั้งหมด จัดหมวดหมู่ตามชื่อกฎหมาย

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎกระทรวงต่าง ๆ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และความปลอดภัยจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รวมข้อมูลกฏหมายพระราชบัญญัติยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย รวมทั้งกฎกระทรวงต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านสารเคมีและผลิตภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (LCFA)
ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์รวมบริการ one stop service center กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : บริการตรวจวิเคราะห์
รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือและสารเคมีระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมี ( IPCS)
สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ กรมควบคุมมลพิษ