สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 

ค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายภาษาไทย

สายด่วนตรวจสอบเคมีอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  ตรวจสอบสารเคมีว่าเป็นวัตถุอันตรายตามประกาศ ฯ บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายหรือไม่ พร้อมทั้งมีข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และคำแนะนำ (SG) ของสารนั้นเป็นภาษาไทย
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
  สืบค้นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีเป็นภาษาไทย พร้อมแหล่งอ้างอิง
ฐานข้อมูลบัญชีวัตถุอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
  บริการสอบถามบัญชีสารอันตราย โดยสามารถทำการค้นหา และสอบถามข้อมูลสารอันตรายที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ ปัจจุบันมีข้อมูลสารอันตรายกว่า 602 ชนิด ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  สามารถสืบค้นทะเบียนและใบอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ค้นหาข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ภาษาอังกฤษ

Chemfinder
a name, formula, MW, CAS, and substructure searchable chemical database. The ChemFinder WebServer indexes over 150 chemical information sites.
เครื่องมือในการค้นหารายละเอียดของสารเคมี
Where to find SDS on internet
  has a huge list of links to SDS sources on the internet.
รวมเว็บที่ใช้ในการสืบค้น SDS
Oxford University
is a nice site which includes a glossary, SDS data on general chemicals, plus special sections for gases, carcinogens, and peroxides.
มีข้อมูล SDS อยู่จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเรื่องของก๊าซ สารก่อมะเร็ง และเปอร์ออกไซต์
Vermont SIRI
Once connected, you will be given instructions on how to search the SDS archive. This site also has links to other SDS sites.
มีลิงค์ไปสู่เว็บค้นหา SDS อื่นๆ และมีคำแนะนำเกี่ยวกับการค้นหา SDS ด้วย
Cas Number Search
ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลสารเคมี โดยค้นหาจาก CAS Number
Chem ID Plus Chemical search
  เครื่องมือในการค้นหารายละเอียดของสารเคมี
SDS Online
  search database more than 700,000 SDS /access, view and print SDS / Save SDS to personal web
SDS Search
  ค้นหา SDS ได้จากหลายแหล่งในเว็บเดียว
SAFETY LINK
  รวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ SDS มีคำอธิบายแต่ละเว็บประกอบด้วย
Pesticide fact sheet
  เรื่องราวเกี่ยวกับสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชทั้งหมด
สถิติการนำเข้า – ส่งออกเคมีภัณฑ์อันตราย
กรมศุลกากร
  สืบค้นสถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าตามรายพิกัดรหัสสถิติ ทั้งหมวดหลักและหมวดย่อย

รายงาน / สถิติอุบัติภัย

กรมควบคุมมลพิษ

รายงานเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม เป็นรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษในกรณีนั้น ๆ

ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา กองระบาดวิทยา

รายงานวิเคราะห์กรณีประชาชนได้รับพิษต่าง ๆ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาต

รายงานสถิติอุบัติภัยประจำปี จากการรวบรวมสถิติอุบัติภัยการจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ อุบัติภัยจากการทำงาน อุบัติภัยในเคหสถานและสาธารณสถาน และอุบัติภัยอื่น ๆ จากหน่วยงานด้านอุบัติภัย ทุกหน่วยงาน

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 506

สถิติด้านความปลอดภัยในการทำงาน

กองตรวจความปลอดภัย สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน

รวบรวมสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา

รวมกฎหมายทางด้านวัตถุอันตรายและความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รวมกฎหมายทั้งหมด จัดหมวดหมู่ตามชื่อกฎหมาย

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รวมกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎกระทรวงต่าง ๆ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และความปลอดภัยจากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๊์รวมข้อมูลกฏหมายพระราชบัญญัติยา วัตถุเสพติด อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย รวมทั้งกฎกระทรวงต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์เคมีในชีวิตประจำวัน

สารเคมีในชีวิตประจำวัน

จัดทำโดย ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายสารเคมีระหว่างประเทศ

สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
47249798
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546