เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 100005
ชื่อผลิตภัณฑ์: Acetaldehyde for biochemistry

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 75-07-0 เลขดัชนีอีซี: 605-003-00-6
มวลต่อโมล: 44.05 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 200-836-8
สูตรโมเลกุล: C2H4O

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ไวไฟสูงมาก ระคายเคืองต่อตาและระบบหายใจ อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำ
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนำส่งแพทย์ทันที
หากผู้ป่วยหยุดหายใจ: ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ ทำปฏิกริยากับอากาศ ก่อให้เกิดสารผสมที่ระเบิดได้ เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย การทำงานในห้องปิด ต้องแน่ใจว่ามีแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน เก็บในที่เย็น (อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส)

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Acetaldehyde 50 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ 91 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ: ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ควรทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังทำงานกับสาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: ฉุน
ค่าพีเอช 10 g/l น้ำ (20 C) ~ 5
จุดหลอมเหลว -123 C
จุดเดือด 21 C
อุณหภูมิติดไฟ 140 C
จุดวาบไฟ -27 C
ขอบเขตการระเบิด ล่าง 4 Vol%
บน 57 Vol%
ความดันไอ (20 C) 1007 mbar
ความหนาแน่น (20 C) 0.78 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้
เอทานอล (20 C) ละลายได้

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อน

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
ไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไล , ฮาโลเจน , ฮาโลเจนออกไซด์ , ด่าง , กรด , อากาศ , ตัวออกซิไดซ์ , ออกซิเจน , ไนโตรเจนออกไซด์ , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ , เหล็ก

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไวต่อปฏิกิริยาสูง ; มีแนวโน้มที่จะเกิดพอลิเมอร์ ; ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ได้
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกริยากับ : พลาสติกชนิดต่างๆ , ยาง
สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊ส เมื่อผสมกับอากาศ ก่อให้เกิดการระเบิดได้

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 661 mg/kg ;
LC50 (inhalation, rat): 24 g/m3 /4 h
ความเข้มข้นต่ำสุดที่ก่อให้เกิดอาการของพิษในมนุษย์ เมื่อหายใจเข้าไป: TCLo (inhalation, human): 134 ppm(V) /30 min
การทดสอบการระคายเคืองต่อตา (กระต่าย): ระคายเคืองอย่างรุนแรง

ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
ข้อมูลบ่งชี้การเป็นสารก่อมะเร็งมีไม่เพียงพอ
ข้อมูลที่ระบุความเป็นสารพิษต่อทารกในครรภ์ มีไม่เพียงพอ

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสูดดม: ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก , ไอ , หายใจลำบาก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ระคายเคืองเฉพาะที่
เมื่อเข้าตา: ไอระเหยก่อให้เกิดการระคายเคืองจนน้ำตาไหล
ผลต่อระบบในร่างกาย: คลื่นไส้ , อาเจียน , ชัก , ง่วงซึม , การหายใจถูกกด ข้อมูลเพิ่มเติม: เมื่อร่างกายดูดซึม ทำให้เกิดอันตรายต่อ ตับ

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
สามารถกำจัดได้อย่างง่ายดาย

พฤติกรรมในสิ่งแวดล้อม:
มีแนวโน้มในการสะสมทางชีวภาพต่ำ

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม อาจเกิดการผสมกับอากาศเหนือผิวน้ำ ให้ไอของสารที่ระเบิดได้
ความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC50: 124 mg/l ;
โปรโตซัว : EC10: 57 mg/l

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 1a
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 1a
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1089 ACETALDEHYD

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 3.1 เลขยูเอ็น: 1089 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
อีเอ็มเอส: 3-06 เอ็มเอฟเอจี: 300
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: ACETALDEHYDE-MARINE POLLUTANT

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 3 เลขยูเอ็น: 1089 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: ACETALDEHYDE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: F+ ไวไฟสูง
Xn อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 12-36/37-40 ไวไฟสูงมาก ระคายเคืองต่อตาและระบบหายใจ อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 16-33-36/37 เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่ ควรป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต สวมชุดป้องกัน, ถุงมือที่เหมาะสม
เลขอีซี: 605-003-00-6 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ การจัดประเภทการขนส่ง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ พิษวิทยา

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม