เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 100564
ชื่อผลิตภัณฑ์: ortho-Phosphoric acid 89% extra pure DAB,Ph Eur,BP

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
สารละลายในน้ำ

ชื่ออื่น
Orthophosphoric acid

เลขรหัสซีเอเอส: 7664-38-2 เลขดัชนีอีซี: -
มวลต่อโมล: 98.00 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 231-633-2
สูตรโมเลกุล: H3PO4

องค์ประกอบที่เป็นอันตราย:
ชื่อตามระเบียบอีซี Phosphoric acid
สัญลักษณ์อันตราย: C ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: 34
เลขดัชนีอีซี: 015-011-00-6 ทำให้เกิดแผลไหม้
เลขซีเอเอส: 7664-38-2 ปริมาณ: 89%

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ทำให้เกิดแผลไหม้

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจำเป็น), ไม่ควรทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ) นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ เมื่อผสมกับโลหะ ก่อให้เกิดแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งอาจระเบิดได้

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรสัมผัสกับสาร

มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
การลดอันตราย: ทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางหรือโดยเทลงบนหินปูนหรือโซเดียมคาร์บอเนต ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ: ชุดป้องกันที่เหมาะสม
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: ไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช 100 g/l น้ำ (20 C) < 0.5
จุดหลอมเหลว ประมาณ 25 C
จุดเดือด ~ 160 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (25 C) 2.5 mbar
ความหนาแน่น (20 C) 1.75 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อนสูง

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
โลหะออกไซด์ , เบส โลหะ สามารถเกิดเป็น ไฮโดรเจน

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ฟอสฟอรัส ออกไซด์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูดความชื้น ; อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกริยากับ เหล็ก/สารประกอบที่มีเหล็ก , เหล็กกล้า , อะลูมิเนียม และสารประกอบของมัน

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 1530 mg/kg ;
LD50 (dermal, rabbit): 2740 mg/kg

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสูดดมไอระเหย: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ระคายเคืองและกัดกร่อน
เมื่อเข้าตา: แสบร้อน อาจทำให้ตาบอด
เมื่อกลืนกิน: แผลไหม้ , เจ็บปวดอย่างรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจก่อให้เกิดการกัดทะลุ)
ผลต่อระบบในร่างกาย: ช็อค , ชัก

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
พิษต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ aquatic organisms LC50: 100 mg/l /96 h
มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช สารประกอบของฟอสฟอรัสอาจทำให้เกิดการขาดออกซิเจนในแหล่งน้ำ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 8 ตัวเลขและตัวอักษร: 17c
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 8 ตัวเลขและตัวอักษร: 17c
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1805 PHOSPHORSAEURE

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 8 เลขยูเอ็น: 1805 ประเภทบรรจุภัณฑ์: III
อีเอ็มเอส: 8-08 เอ็มเอฟเอจี: 700
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: ORTHOPHOSPHORIC ACID, LIQUID

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 8 เลขยูเอ็น: 1805 ประเภทบรรจุภัณฑ์: III
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: PHOSPHORIC ACID

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: C กัดกร่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 34 ทำให้เกิดแผลไหม้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-36/37/39-45 เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี: ---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เปลี่ยนแปลงฉลาก

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม