เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 100949
ชื่อผลิตภัณฑ์: Ethylene glycol extra pure

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
Glycol ; 1,2-Ethanediol

เลขรหัสซีเอเอส: 107-21-1 เลขดัชนีอีซี: 603-027-00-1
มวลต่อโมล: 62.07 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 203-473-3
สูตรโมเลกุล: C2H6O2

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ไม่ควรทำให้อาเจียน หลังจากนั้นให้กิน คาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร) นำส่งแพทย์ ช่วยให้หายใจสะดวก ล้างท้อง

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ , ผงเคมีดับเพลิง , น้ำ

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ เมื่อทำปฏิกริยากับอากาศ ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไม่มีข้อกำหนด

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Ethylene glycol 10 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ 26 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง ตัวกรองชนิด A (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สำหรับไอระเหยของสารอินทรีย์
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: เกือบไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
ความหนืด ไดนามิค (20 C) 21 mPa*s
จุดหลอมเหลว -12 C
จุดเดือด 198 C
อุณหภูมิติดไฟ 410 C
จุดวาบไฟ 111 C
ขอบเขตการระเบิด ล่าง 1.8 Vol%
บน 12.8 Vol%
ความดันไอ (20 C) 0.06 mbar
ความหนาแน่น (20 C) 1.11 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อน

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
อะลูมิเนียม , โครมิลคลอไรด์ , ไฮดรอกไซด์ของโลหะอัลคาไล , กรดเปอร์คลอริก , ตัวออกซิไดซ์ที่แรง

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ลุกไหม้ติดไฟได้ ; ดูดความชื้น ;
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกริยากับ พลาสติกชนิดต่างๆ
สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊ส เมื่อผสมกับอากาศ ก่อให้เกิดการระเบิดได้

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 4700 mg/kg ;
LDLo (oral, human): 786 mg/kg ;

ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นพิษต่อทารกในครรภ์ ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ระคายเคือง ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง
เมื่อกลืนกิน: กระสับกระส่าย , ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ
ผลต่อระบบในร่างกาย: หลังระยะแฝง: อ่อนเพลีย , การเคลื่อนไหวผิดปกติ , หมดสติ ทำอันตรายต่อ ไต

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
พฤติกรรมในสิ่งแวดล้อม:
Evaluation number (FRG) (mammal): 1.0 ; Evaluation number (FRG) (bacteria): 2.0 ; Evaluation number (FRG) (fish): 2.0

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ LC50: 100 mg/l /96 h ;
ความเป็นพิษต่อปลา: C.auratus LC50: 5000 mg/l /24 h ;
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: Ps.pudita EC0: > 10000 mg/l ;
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Sc.quadricauda EC0: > 10000 mg/l ;
โปรโตซัว : E.sulcatum EC0: > 10000 mg/l ;
พิษต่อไรน้ำ: Daphnia magna LC50: > 10000 mg/l ;

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ความสามารถในการถูกย่อยสลาย:
BOD5: 0.81 g/g ;
COD: 1.29 g/g ;
ThOD: 1.26 g/g ;
BOD 38 % of ThOD /5 d

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: Xn อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 22 เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: ---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป
เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อ พิษวิทยา
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ การปฐมพยาบาล

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม