เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 100992
ชื่อผลิตภัณฑ์: 2-Propanol (isopropyl alcohol) Selectipur

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
Isopropanol ; Dimethylcarbinol ; 2-Hydroxypropane

เลขรหัสซีเอเอส: 67-63-0 เลขดัชนีอีซี: 603-003-00-0
มวลต่อโมล: 60.10 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 200-661-7
สูตรโมเลกุล: C3H8O

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ไวไฟสูง

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ไม่ควรทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ คาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร ล้างท้อง ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร) น้ำมันพาราฟิน (3 มล./กก.) ห้ามให้กินนม

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ ไอระเหยหนักกว่าอากาศ เมื่อทำปฏิกริยากับอากาศ ก่อให้เกิดของผสมที่ระเบิดได้ เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง
ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจ

ข้อมูลอื่น:
ลดอุณหภูมิของถังบรรจุ โดยฉีดพ่นละอองน้ำจากระยะห่างที่ปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย การทำงานในห้องปิด ต้องแน่ใจว่ามีแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

การเก็บ:
ปิดให้แน่น บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟและความร้อน ณ. อุณหภูมิ + 5 ถึง + 30 องศาเซลเซียส

ข้อบังคับสำหรับ ห้องเก็บสารและถังบรรจุ:
ห้ามใช้ถังบรรจุที่เป็นโลหะน้ำหนักเบา

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Propan-2-ol 200 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ 500 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น

ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: เฉพาะตัว
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
ความหนืด ไดนามิค (20 C) 2.27 mPa*s
จุดหลอมเหลว -89 C
จุดเดือด 82 C
อุณหภูมิติดไฟ 425 C
จุดวาบไฟ 12 C
ขอบเขตการระเบิด ล่าง 2 Vol%
บน 12 Vol%
ความดันไอ (20 C) 42.5 mbar
ความหนาแน่น (20 C) 0.78 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้
ล็อกพี [ออกต] -0.16

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อนสูง

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
โลหะอัลคาไล , โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ , อะลูมิเนียม , ตัวออกซิไดซ์ ( ตัวอย่างเช่น เปอร์คลอเรต , โครเมียม (VI) ออกไซด์ , กรดไนตริก , ไนโตรเจนออกไซด์ , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ) , สารอินทรีย์จำพวกไนโตร

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
เปอร์ออกไซด์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไวไฟมาก ; ดูดความชื้น ;
ตัวทำละลายสำหรับ: น้ำมัน , ยาง ;
วัสดุที่ไม่หมาะสม: พลาสติกชนิดต่างๆ , ยาง ;
สารเคมีในสภาพที่เป็นไอระเหยหรือแก๊ส เมื่อผสมกับอากาศ ก่อให้เกิดการระเบิดได้

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 5045 mg/kg ;
LC50 (inhalation, rat): 16000 ppm(V) /8 h ;
LD50 (dermal, rabbit): 12800 mg/kg ;

ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นพิษต่อทารกในครรภ์ ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสูดดม: ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: ผิวหนังสูญเสียไขมัน อาจเกิดการอักเสบตามมา
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
เมื่อร่างกายดูดซึม: ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ , มึนเมา (inebriation) , หมดสติ , ง่วงซึม
เมื่อได้รับสารปริมาณมาก: ระบบหายใจล้มเหลว , สลบ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
การย่อยสลายทางชีวภาพ:
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

พฤติกรรมในสิ่งแวดล้อม:
การกระจาย: log P(oct):: -0.16 ;
ไม่ก่อให้เกิดการสะสมทางชีวภาพ (log P(o/w <1).
Evaluation number (FRG) (bacteria): 3.0 ; Evaluation number (FRG) (fish): 2.1 ; Evaluation number (FRG) (mammal): 1.0 ;

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป็นพิษต่อปลาและแพลงก์ตอน ไม่กระทบการบำบัดน้ำเสีย หากใช้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ในปัจจุบัน อาจเกิดการผสมกับอากาศเหนือผิวน้ำ ให้ไอของสารที่ระเบิดได้
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ : LC50: 100 - 1000 mg/l /96 h ;
ความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC50: 8970 mg/l ;
สัตว์ที่มีกระดองเป็นเปลือก: Daphnia magna EC50: 9714 mg/l ;
ความเข้มข้นที่เป็นพิษสูงสุดที่ยอมรับได้:
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: Ps.pudita EC5: 1050 mg/l ;
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: Sc.quadricauda EC5: 1800 mg/l ;
โปรโตซัว : E.sulcatum EC5: 4930 mg/l ;

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ThOD: 2.39 g/g ; BOD 60 Prozent of ThOD /5 d ; COD 97 Prozent of ThOD ;

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 3b
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 3b
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1219 ISOPROPANOL(ISOPROPYLALKOHOL)

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 3.2 เลขยูเอ็น: 1219 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
อีเอ็มเอส: 3-06 เอ็มเอฟเอจี: 305
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: ISOPROPANOL

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 3 เลขยูเอ็น: 1219 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: ISOPROPANOL

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: F ไวไฟ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 11 ไวไฟสูง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 7-16 ปิดภาชนะให้แน่น เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่
เลขอีซี: 603-003-00-0 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป
เพิ่มเติมในหัวข้อ นิเวศน์วิทยา

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม