เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 101042
ชื่อผลิตภัณฑ์: Aluminium potassium sulfate dodecahydrate extra pure DAB,Ph Eur,BP,USP

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
Kaliumaluminium sulfate

เลขรหัสซีเอเอส: 7784-24-9 เลขดัชนีอีซี: -
มวลต่อโมล: 474.39 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 233-141-3
สูตรโมเลกุล: AlKO8S2 * 12H2O

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ไม่มีข้อมูล (อ้างอิงจาก ข้อกำหนดการจัดประเภทสารเคมีอันตรายของ 67/548/EEC และตามที่ระบุไว้ในกฏหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง) การใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์ควรทำด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับการทำงานกับสารเคมีทั่วไป

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำ
เมื่อเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนำส่งแพทย์

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย
ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ซัลเฟอร์ออกไซด์

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง
ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจ

ข้อมูลอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรทำให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
กวาดขณะแห้ง ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง อุณหภูมิที่เก็บรักษา: ไม่มีข้อกำหนด

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีฝุ่น/ไอระเหย/ละอองลอย
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น

ควรสวมใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสมกับบริเวณทำงาน โดยพิจารณาจากความเข้มข้นและปริมาณสารอันตรายที่ใช้ ควรมีการตรวจสอบความทนทานต่อสารเคมีของชุดป้องกันโดยตัวแทนจำหน่าย
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ล้างมือหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของแข็ง
สี: ขาว
กลิ่น: ไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช 50 g/l น้ำ (20 C) ~ 3.0 - 3.5
จุดหลอมเหลว 92 C
จุดเดือด ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น (20 C) 1.74 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) 110 g/l

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อน

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ : ซัลเฟอร์ออกไซด์

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่แสดงความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
สมบัติของสาร: ยาฝาดสมาน (astringent)

เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคืองเล็กน้อย
เมื่อเข้าตา: ระคายเคืองเล็กน้อย
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลำไส้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ไม่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข เกี่ยวกับผลต่อระบบนิเวศน์ของผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:

ข้อมูลสำหรับสารประกอบอลูมิเนียมโดยทั่วไป:
สำหรับสารประกอบอลูมิเนียมที่เป็นกรด: ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำ ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 0.55 mg/l; ในน้ำที่อ่อนมากเป็นพิษตั้งแต่ 0.1 mg/l; สัตว์ที่มีกระดองเป็นเปลือก: D. magna toxic ตั้งแต่ 0.55 mg/l; สาหร่าย: Sc. quadricauda toxic ตั้งแต่ 1.5 mg/l (ทุกค่าอ้างอิงถึงอลูมิเนียมที่ละลาย) ในกรณีสารประกอบอลูมิเนียมที่เป็นด่าง การจับตัวเป็นก้อนอาจทำความเสียหายให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำ

ข้อมูลสำหรับซัลเฟตโดยทั่วไป:
ผลกระทบทางชีวภาพ: ปลา: เป็นพิษตั้งแต่ 7 g/l; แบคทีเรีย: เป็นพิษตั้งแต่ 2.5 g/l

ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: ---
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: ---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป
ส่วนเพิ่มเติมของกลุ่มสารก่อมลพิษทางน้ำ

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม