เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 106437
ชื่อผลิตภัณฑ์: Sodium cyanide pure

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 143-33-9 เลขดัชนีอีซี: 006-007-00-5
มวลต่อโมล: 49.01 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 205-599-4
สูตรโมเลกุล: NaCN

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็นพิษมากเมื่อสูดดม เมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน ทำปฏิกริยากับกรด เกิดแก๊สที่มีพิษมาก

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

ข้อมูลทั่วไป: ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว บุคลากรปฐมพยาบาล ต้องแน่ใจว่าป้องกันตัวเองดีพอ นำส่งแพทย์ทันที พร้อทั้งระบุว่าได้รับพิษของกรดไฮโดรไซยานิก หากผู้ป่วยหยุดหายใจ: ให้ทำการช่วยหายใจแบบปากต่อปากหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ


เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำ
เมื่อกลืนกิน: ถ้าผู้ป่วยยังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน ให้กินคาร์บอนกัมมันต์ (20-40 กรัม ในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร) แล้วนำส่งแพทย์ทันที
ข้อควรปฏิบัติสำหรับแพทย์: เตรียมยาแก้พิษให้พร้อม โซเดียมไทโอซัลเฟต , ไดเมทิลอะมิโนฟีนอล , โคบอลต์ อีดีทีเอ )

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง: ผงเคมีดับเพลิง , คาร์บอนไดออกไซด์

สารดับไฟที่ห้ามใช้:
น้ำ

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย ห้ามสัมผัสกับน้ำ
ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ไฮโดรเจนไซยาไนด์

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรสูดละอองฝุ่นเข้าไป
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม เพราะอาจก่อให้เกิดการระเบิด
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง บริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
ข้อบังคับสำหรับ ห้องเก็บสารและถังบรรจุ:
ห้ามใช้ถังบรรจุที่เป็นโลหะ

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Cyanides (as CN) 5 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของแข็ง
สี: ขาว
กลิ่น: ขม คล้ายอัลมอนด์
ค่าพีเอช 100 g/l น้ำ (20 C) ประมาณ 11.7
จุดหลอมเหลว 563 C
จุดเดือด 1496 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (20 C) 1.013 mbar
ความหนาแน่น (20 C) 1.55 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) 600 g/l
เอทานอล (20 C) ละลายได้น้อยมาก
อุณหภูมิสลายตัว > 1500 C

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่มีข้อมูล

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
กรด , น้ำ , ตัวออกซิไดซ์ , เกลือของโลหะอัลคาไล , คลอเรต , ไนไตรต์ , ไนเตรต , คาร์บอนไดออกไซด์

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ไฮโดรเจนไซยาไนด์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ไวต่อความชื้น ; ดูดความชื้น

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 10 mg/kg

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง เมื่อสูดดม: หายใจลำบาก , ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก , เมื่อร่างกายดูดซึม
เมื่อสัมผัสผิวหนัง: เมื่อร่างกายดูดซึม เมื่อมีการดูดซึม ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต สารสลายตัวเนื่องจากความชื้นของเนื้อเยื่อ ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัว เป็นพิษอย่างร้ายแรง
เมื่อกลืนกิน: คลื่นไส้ , อาเจียน , เมื่อร่างกายดูดซึม
ผลต่อระบบในร่างกาย: หายใจลำบาก , ระบบหายใจล้มเหลว , หมดสติ , หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ

ข้อมูลสำหรับสารประกอบไซยาโนเจน/ไนตริลโดยทั่วไป:
ข้อควรระวัง: อาจเกิดกรดไฮโดรไซยานิก ซึ่งเป็นสารขัดขวางการหายใจของเซลล์ ระบบเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ หายใจลำบาก หมดสติ

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
พฤติกรรมในสิ่งแวดล้อม:
Evaluation number (FRG) (mammal): 5.0 ; Evaluation number (FRG) (bacteria): 6.0 ; Evaluation number (FRG) (fish): 3.2 ;

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: เป็นพิษต่อ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ
ความเป็นพิษต่อปลา: L.idus LC0: 0.04 mg/l ; L.idus LC50: 0.07 mg/l ; L.idus LC100: 0.12 mg/l ;
โปรโตซัว : E.sulcatum EC0: 1.8 mg/l ;
พิษต่อไรน้ำ: Daphnia EC0: 3.4 mg/l
เป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำดื่ม มีความเป็นพิษสูงต่อแหล่งน้ำ เมื่อผสมกับน้ำ ก่อให้เกิดสารผสมที่มีพิษ ไม่สามารถเจือจางได้ สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำ ให้ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นพิษ

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 6.1 ตัวเลขและตัวอักษร: 41a
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 6.1 ตัวเลขและตัวอักษร: 41a
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1689 NATRIUMCYANID

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 6.1 เลขยูเอ็น: 1689 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
อีเอ็มเอส: 6.1-04 เอ็มเอฟเอจี: 215
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: SODIUM CYANIDE, SOLID - MARINE POLLUTANT

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 6.1 เลขยูเอ็น: 1689 ประเภทบรรจุภัณฑ์: I
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: SODIUM CYANIDE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: T+ เป็นพิษมาก
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 26/27/28-32 เป็นพิษมากเมื่อสูดดม เมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน ทำปฏิกริยากับกรด เกิดแก๊สที่มีพิษมาก
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 1/2-7-28.1-29-45 เก็บใส่ตู้ ใส่กุญแจ ห่างจากมือเด็ก ปิดภาชนะให้แน่น เมื่อถูกผิวหนัง ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ห้ามปล่อยลงสู่ระบบน้ำทิ้ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี: 006-007-00-5 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 3 (สารก่อมลพิษ ระดับสูง)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม