เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 107835
ชื่อผลิตภัณฑ์: Antimony(III) oxide Selectipur

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
di-Antimony trioxide

เลขรหัสซีเอเอส: 1309-64-4 เลขดัชนีอีซี: 051-005-00-X
มวลต่อโมล: 291.50 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 215-175-0
สูตรโมเลกุล: O3Sb2

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์ถ้าจำเป็น
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำ นำส่งจักษุแพทย์ ถ้าจำเป็น
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนำส่งแพทย์ ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร)

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย

ข้อมูลอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรสูดดมฝุ่น

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสาร ไม่ควรทำให้เกิดฝุ่น

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส เข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีฝุ่น
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
อุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ: ชุดป้องกันที่เหมาะสม
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของแข็ง
สี: ขาว
กลิ่น: ไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว 656 C
จุดเดือด 1456 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (574 C) 1.3 mbar
(1550 C) 760 Torr
ความหนาแน่น (20 C) 5.2 - 5.8 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ไม่ละลาย
กรดไฮโดรครอริก (20 C) ละลายได้

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
การให้ความร้อน (ก่อให้เกิดการสลายตัว)

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
อะลูมิเนียม ในสภาพที่เป็นผง , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , กรดเปอร์คลอริก , ไฮโดรเจน

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ไอระเหยที่มีพิษ

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): > 20 g/kg
ข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงที่มีไม่ตรงกับฉลากที่จัดทำโดย EC เอกสารของผู้ผลิตจาก EC ยังไม่ได้ตีพิมพ์

ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
การทดลองในสัตว์ภายใต้ภาวะเดียวกับการทำงานจริง แสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง ข้อมูลบ่งชี้การเป็นสารก่อมะเร็งมีไม่เพียงพอ

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

เมื่อหายใจเข้าไป: ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลำบาก
เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลำไส้ เมื่อกลืนกิน: คลื่นไส้อาเจียน
ทำอันตรายต่อ ไต


ข้อมูลสำหรับสารประกอบไตรวาเลนท์แอนทิโมนีโดยทั่วไป:
เมื่อได้รับและดูดซึม: ความดันเลือดลดลง เป็นพิษต่อตับ ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก ผิวหนังอักเสบพอง ความดันโลหิตลดลง , หัวใจเต้นผิดปกติ

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:

ข้อมูลสำหรับสารประกอบแอนติโมนีโดยทั่วไป:
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในน้ำ LC50: 10 mg/l/ ใน 96 ชั่วโมง; ปลา: P. promelas LD50: 80 mg/l (Sb2O3); สะสมทางชีวภาพ
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: Xn อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 40 อาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ร่างกาย
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 22-36/37 ห้ามสูดดมฝุ่น สวมชุดป้องกัน, ถุงมือที่เหมาะสม
เลขอีซี: 051-005-00-X EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 2 (สารก่อมลพิษ ระดับปานกลาง)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ พิษวิทยา

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม