เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 107844
ชื่อผลิตภัณฑ์: Merck VITALAB Selectra ISE reagents, deproteinizer 1 x 125 ml

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 7681-52-9 เลขดัชนีอีซี: -
มวลต่อโมล: - เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 231-668-3
สูตรโมเลกุล: -

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ต้องมีการกำหนดประเภท อันตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอันตรายแสดงไว้ในข้อกำหนดของ 67/548/อีอีซี ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับประเทศสมาชิก)

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
ไม่มีข้อมูล

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ไม่มีข้อมูล

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ไม่มีข้อมูล

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ไม่มีข้อมูล

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ไม่มีข้อมูล
สี: ไม่มีข้อมูล
กลิ่น: ไม่มีข้อมูล
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย ไม่มีข้อมูล

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
ไม่มีข้อมูล

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ไม่มีข้อมูล

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: ---
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: ---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ ---

====================
16. ข้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูล


====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม