เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 159222
ชื่อผลิตภัณฑ์: Potassium hydroxide Reag. Ph Eur

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
caustic potash ; potassium hydrate ; potassium oxide hydrate

เลขรหัสซีเอเอส: 1310-58-3 เลขดัชนีอีซี: 019-002-00-8
มวลต่อโมล: 56.11 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 215-181-3
สูตรโมเลกุล: KOH

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจำเป็น), ไม่ควรทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ) นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ไม่ควรทำให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น

วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ

หมายเหตุเพิ่มเติม:
การลดอันตราย: ทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดให้แน่น เก็บในที่แห้ง ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส

ข้อบังคับสำหรับ ห้องเก็บสารและถังบรรจุ:
ห้ามใช้ถังบรรจุที่เป็นอะลูมิเนียม ดีบุก หรือสังกะสี

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีฝุ่น
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีทันที ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังจากการใช้สาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของแข็ง
สี: ขาว
กลิ่น: ไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช 50 g/l น้ำ (20 C) > 13.5
จุดหลอมเหลว 360 C
จุดเดือด 1320 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น (20 C) 2.04 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ประมาณ 1100 g/l
เอทานอล (20 C) ประมาณ 400 g/l

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่มีข้อมูล

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
โลหะ (มีออกซิเจนและความชื้นอยู่ด้วย) , โลหะเบา : สามารถเกิดเป็น ไฮโดรเจน ;
สารประกอบแอมโมเนียม : สามารถเกิดเป็น แอมโมเนีย ;
โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ , ฮาโลเจน , สารประกอบของฮาโลเจน-ฮาโลเจน , ฮาโลจิเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน , ออกซีเฮไลด์ของอโลหะ , ฮาโลเจนออกไซด์ , สารอินทรีย์จำพวกไนโตร , ฟอสฟอรัส , ออกไซด์ของอโลหะ , ไฮโดรคาร์บอน , แอนไฮไดรด์ , กรดแก่

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูดความชื้นสูงมาก ; คายความร้อน เมื่อละลายน้ำ ;
อาจเกิดปฏิกริยาที่รุนแรง / เป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกริยากับ โลหะ , พลาสติกชนิดต่างๆ , แก้ว , เนื้อเยื่อของสัตว์/พืช

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 273 mg/kg

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อสัมผัสกับสาร: แผลไหม้ของ: ผิวหนัง , เยื่อเมือก , ตา ( อาจก่อให้เกิดต้อในตา )
เมื่อกลืนกิน: แผลไหม้ของ: หลอดอาหาร , กระเพาะ ( เจ็บปวดอย่างรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจก่อให้เกิดการกัดทะลุ) ; เวียนศีรษะ

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
ผลกระทบทางชีวภาพ: ส่งผลที่เป็นอันตรายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพีเอช มีฤทธิ์กัดกร่อนแม้ในสภาพที่เจือจาง
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ LC50: 10 mg/l /96 h

ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 8 ตัวเลขและตัวอักษร: 41b
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 8 ตัวเลขและตัวอักษร: 41b
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1813 KALIUMHYDROXID, FEST

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 8 เลขยูเอ็น: 1813 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
อีเอ็มเอส: 8-06 เอ็มเอฟเอจี: 705
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: POTASSIUM HYDROXIDE,SOLID

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 8 เลขยูเอ็น: 1813 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: POTASSIUM HYDROXIDE,SOLID

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: C กัดกร่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 35 ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-37/39-45 เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ สวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี: 019-002-00-8 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป เปลี่ยนแปลงฉลาก

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม