เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK Schuchardt
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 801554
ชื่อผลิตภัณฑ์: Ethylene glycol monobutyl ether for synthesis

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
2-Butoxyethanol ; Butyl glycol

เลขรหัสซีเอเอส: 111-76-2 เลขดัชนีอีซี: 603-014-00-0
มวลต่อโมล: 118.18 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 203-905-0
สูตรโมเลกุล: C6H14O2

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
เป็นอันตรายเมื่อสูดดม เมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน ระคายเคืองต่อระบบหายใจ

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก
เมื่อเข้าตา: ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากโดยลืมตากว้าง
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก ทำให้อาเจียน และนำส่งแพทย์

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับการผจญเพลิง
ห้ามอยู่บริเวณที่อันตรายโดยปราศจากเครื่องช่วยหายใจ

ข้อมูลอื่น:
ป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงแล้วไหลลงสู่แหล่งน้ำบนดินหรือใต้ดิน

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย การทำงานในห้องปิด ต้องแน่ใจว่ามีแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม:
ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ:
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ป้องกันไม่ให้ถูกแสง

การเก็บ:
ณ. อุณหภูมิ+15 ถึง +25 องศาเซลเซียส ปิดให้แน่น ไม่มีข้อบังคับอื่น

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Ethylene glycol monobutyl ether 20 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ 98 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละอองลอยเกิดขึ้น
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือและหน้าหลังทำงานกับสาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: คล้ายอีเทอร์เล็กน้อย
ค่าพีเอช 7
ความหนืด ไดนามิค (20 C) 5.31 mPa*s
จุดหลอมเหลว -70 C
จุดเดือด 170 - 172 C
อุณหภูมิติดไฟ 230 C
จุดวาบไฟ 50 C
ขอบเขตการระเบิด ล่าง 1.9 Vol%
บน 10.3 Vol%
ความดันไอ (20 C) 0.8 hPa
(50 C) 7.6 hPa
ความหนาแน่น (20 C) 0.90 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้
ตัวทำละลาย อินทรีย์ (20 C) ละลายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
กลั่นได้โดยไม่สลายตัวที่ความดันปกติ

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
LD50 (oral, rat): 1480 mg/kg
LD50 (dermal, rabbit): 490 mg/kg

ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันถึงเรื้อรัง
ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นพิษต่อทารกในครรภ์ ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นที่ยอมให้มีได้

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

เมื่อหายใจเข้าไป: ก่อให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือก, ไอ และ หายใจลำบาก
เมื่อกลืนกิน: ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลำไส้
ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรคำนึงถึงสมบัติที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์:
fish LC0: > 1000 mg/l
bacteria EC0: > 1000 mg/l
ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับระบบนิเวศน์:
ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: Xn อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 20/21/22-37 เป็นอันตรายเมื่อสูดดม เมื่อถูกผิวหนัง , กลืนกิน ระคายเคืองต่อระบบหายใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 24/25 ไม่ควรให้สารถูกผิวหนังและตา
เลขอีซี: 603-014-00-0 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 1 (สารก่อมลพิษ ระดับต่ำ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
การเปลี่ยนแปลงจากเอกสารฉบับก่อน
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในหัวข้อ การจัดประเภทการขนส่ง
เพิ่มเติมข้อมูลทั่วไป

====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม