เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK Schuchardt
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 814505
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1,2,4-Trimethylbenzene for synthesis

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
ชื่ออื่น
Pseudocumol

เลขรหัสซีเอเอส: 95-63-6 เลขดัชนีอีซี: 601-043-00-3
มวลต่อโมล: 120.20 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 202-436-9
สูตรโมเลกุล: C9H12

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ไวไฟ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจ และผิวหนัง

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา: ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน นำส่งแพทย์

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง

ข้อมูลอันตรายอื่น:
ลุกไหม้ติดไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย เก็บห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน ห้ามสูดดมไอระเหย

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดอย่างแน่น , ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ , ห่างจากสารที่ติดไฟได้

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น เมื่อมีไอระเหย/ละออง
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือหลังการทำงานกับสาร ทำงานภายใต้ตู้ควัน ห้ามสูดดมสาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ของเหลว
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: ไม่มีข้อมูล
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว -44 C
จุดเดือด 168 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ 48 C
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น (20 C) 0.88 g/cm3
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ไม่ละลาย
เอทานอล (20 C) ละลายได้
อีเทอร์ (20 C) ละลายได้

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่แสดงความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา

เมื่อถูกผิวหนัง: ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา: ระคายเคือง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรคำนึงถึงสมบัติที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 31c
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 3 ตัวเลขและตัวอักษร: 31c
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1993 ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF,N.A.G.(1,2,4-TRIMETHYLBENZOL)

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 3.3 เลขยูเอ็น: 1993 ประเภทบรรจุภัณฑ์: III
อีเอ็มเอส: 3-07 เอ็มเอฟเอจี: 340
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.(PSEUDOCUMOL(1,2,4-TRIMETHYLBENZENE)

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 3 เลขยูเอ็น: 1993 ประเภทบรรจุภัณฑ์: III
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: FLAMMABLE LIQUID,N.O.S.(PSEUDOCUMOL(1,2,4-TRIMETHYLBENZENE)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: Xn อันตรายต่อสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 10-20-36/37/38 ไวไฟ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจ และผิวหนัง
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26 เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์
เลขอีซี: 601-043-00-3 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 2 (สารก่อมลพิษ ระดับปานกลาง)

====================
16. ข้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูล


====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม