เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK Schuchardt
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 823269
ชื่อผลิตภัณฑ์: Carbon dioxide for synthesis

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 124-38-9 เลขดัชนีอีซี: -
มวลต่อโมล: 44.01 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 204-696-9
สูตรโมเลกุล: CO2

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ต้องมีการกำหนดประเภท อันตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอันตรายแสดงไว้ในข้อกำหนดของ 67/548/อีอีซี ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับประเทศสมาชิก)

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ หากผู้ป่วยหมดสติ ให้นอนตะแคง

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ

ข้อมูลอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ปิดการรั่วไหลของแก๊ส เคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่ง ซึ่งต้องแน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้าย

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดอย่างแน่น , ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Carbon dioxide 5000 มิลลิลิตร ต่อ ลูกบาศก์เมตร หรือ 9100 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือหลังการทำงานกับสาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: แก๊ส
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: เปรี้ยวเล็กน้อย
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด -79 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ละลายได้น้อย

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
สภาวะที่ต้องหลีกเลี่ยง
ไม่มีข้อมูล

สารที่ต้องหลีกเลี่ยง
เอมีน , แอมโมเนีย

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่แสดงความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
ไม่มีสมบัติที่เป็นอันตราย อ้างอิงจากเอกสารและข้อมูลการทดลองที่มีอยู่ เมื่อได้รับสารปริมาณมาก: ปวดศีรษะ , ง่วงซึม เวียนศีรษะ เคลิ้ม ตื่นเต้นง่าย ชัก อาจก่อให้เกิดอาการง่วง

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ไม่ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 2 ตัวเลขและตัวอักษร:
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 2 ตัวเลขและตัวอักษร:
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1013 KOHLENDIOXID

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 2.2 เลขยูเอ็น: 1013 ประเภทบรรจุภัณฑ์:
อีเอ็มเอส: 2-09 เอ็มเอฟเอจี: 615
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: CARBON DIOXIDE

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 2.2 เลขยูเอ็น: 1013 ประเภทบรรจุภัณฑ์:
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: CARBON DIOXIDE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: ---
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 3-7 เก็บในที่เย็น ปิดภาชนะให้แน่น

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูล


====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม