เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK Schuchardt
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 823307
ชื่อผลิตภัณฑ์: Sulfur hexafluoride for synthesis

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 2551-62-4 เลขดัชนีอีซี: -
มวลต่อโมล: 146.05 เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 219-854-2
สูตรโมเลกุล: F6S

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ต้องมีการกำหนดประเภท อันตรายของสารเคมี (ประเภทของสารเคมีอันตรายแสดงไว้ในข้อกำหนดของ 67/548/อีอีซี ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับประเทศสมาชิก)

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อเข้าตา, ถูกผิวหนัง: ชะล้างออกด้วยน้ำ ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อสูดดม: ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อกลืนกิน: ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน นำส่งแพทย์

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
สารดับไฟที่เหมาะสม:
เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ

ข้อมูลอันตรายอื่น:
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะก่อให้เกิดแก๊สหรือไอระเหยที่เป็นอันตราย ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ ในกรณีเพลิงไหม้อาจก่อให้เกิด: ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ , ซัลเฟอร์ออกไซด์

ข้อมูลอื่น:
ไม่ลุกไหม้ติดไฟ

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ปิดการรั่วไหลของแก๊ส เคลื่อนย้ายถังไปยังที่โล่ง ซึ่งต้องแน่ใจว่าไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระหว่างการเคลื่อนย้าย

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ปิดอย่างแน่น , เก็บในที่เย็น , ในบริเวณที่ระบายอากาศได้ดี

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

MAK German [ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน]
Fluorides (as Fluorine) 2.5 มิลลิกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล:
การป้องกันระบบหายใจ: จำเป็น ตัวกรองชนิด A (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สำหรับไอระเหยของสารอินทรีย์ , ตัวกรองชนิด B (ตามมาตรฐาน DIN 3181) สำหรับแก๊สและไอระเหยของสารอนินทรีย์
การป้องกันตา: จำเป็น
การป้องกันมือ: จำเป็น
ข้อควรปฏิบัติ เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมี ให้ทาครีมป้องกันผิวหนัง ล้างมือหลังการทำงานกับสาร ทำงานภายใต้ตู้ควัน ห้ามสูดดมสาร

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: แก๊ส
สี: ไม่มีสี
กลิ่น: เกือบไม่มีกลิ่น
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว -51 C
จุดเดือด -64 C
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ (20 C) 28000 hPa
ความหนาแน่น ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย น้ำ (20 C) ไม่ละลาย
อุณหภูมิสลายตัว > 500 C

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
พิษเฉียบพลัน
ไม่มีข้อมูลเป็นตัวเลขที่แสดงความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยา
เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก: การสูดดมอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำ (edema) ในทางเดินหายใจ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ควรคำนึงถึงสมบัติที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 2 ตัวเลขและตัวอักษร:
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 2 ตัวเลขและตัวอักษร:
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1080 SCHWEFELHEXAFLUORID

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 2.2 เลขยูเอ็น: 1080 ประเภทบรรจุภัณฑ์:
อีเอ็มเอส: 2-09 เอ็มเอฟเอจี: 620
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: SULPHUR HEXAFLUORIDE

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 2.2 เลขยูเอ็น: 1080 ประเภทบรรจุภัณฑ์:
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: SULPHUR HEXAFLUORIDE

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: ---
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: ---

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ 0 (โดยปกติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ)

====================
16. ข้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูล


====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม