เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ตามระเบียบอีซี 91/55/อีอีซี
MERCK Schuchardt
====================
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์: 841799
ชื่อผลิตภัณฑ์: Calcium hypochlorite for synthesis

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
บริษัท: บริษัท เมอร์ค จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มอนเทอเรย์ 2170 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท์ : (662) 308 - 0218

====================
2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
เลขรหัสซีเอเอส: 7778-54-3 เลขดัชนีอีซี: 117-012-00-7
มวลต่อโมล: - เลขอีไอเอ็นอีซีเอส: 231-908-7
สูตรโมเลกุล: -

====================
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
ก่อให้เกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ ทำปฏิกริยากับกรด เกิดแก๊สพิษ ทำให้เกิดแผลไหม้

====================
4. มาตรการปฐมพยาบาล
ไม่มีข้อมูล

====================
5. มาตรการการผจญเพลิง
ไม่มีข้อมูล

====================
6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ
ไม่มีข้อมูล

====================
7. การจัดการและการเก็บรักษา
การจัดการ:
ไม่มีข้อบังคับอื่น

การเก็บ:
ไม่มีข้อมูล

====================
8. การควบคุมการสัมผัสสาร/ การป้องกันส่วนบุคคล
ไม่มีข้อมูล

====================
9. สมบัติทางเคมีและกายภาพ
ลักษณะ: ไม่มีข้อมูล
สี: ไม่มีข้อมูล
กลิ่น: ไม่มีข้อมูล
ค่าพีเอช ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิติดไฟ ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตการระเบิด ล่าง ไม่มีข้อมูล
บน ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย ไม่มีข้อมูล

====================
10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา
ไม่มีข้อมูล

====================
11. ข้อมูลทางพิษวิทยา
ไม่มีข้อมูล

====================
12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
ไม่มีข้อมูล

====================
13. มาตรการการกำจัด
ผลิตภัณฑ์:
ไม่มีกฎข้อบังคับของอีซีว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งมักจะถือว่าเป็นของเสียเฉพาะ ประเทศสมาชิกอีซีมีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะเหล่านั้น โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาวิธีกำจัด

บรรจุภัณฑ์:
กำจัดตามระเบียบราชการ หีบห่อที่ปนเปื้อนสารเคมีให้จัดการเช่นเดียวกับตัวสารเคมี สำหรับหีบห่อที่ไม่เปื้อนให้กำจัดเหมือนของเสียตามบ้านหรือนำมาใช้ใหม่ หากไม่มีข้อกำหนดอื่นเป็นพิเศษ ติดต่อบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุในฉลาก

====================
14. ข้อมูลการขนส่ง
ข้อมูลการขนส่งทางบก เอดีอาร์/อาร์ไอดี และจีจีวีเอส/จีจีวีอี [เยอรมัน]
จีจีวีเอส/จีจีวีอี คลาส: 5.1 ตัวเลขและตัวอักษร: 15b
เอดีอาร์/อาร์ไอดี คลาส: 5.1 ตัวเลขและตัวอักษร: 15b
ชื่อผลิตภัณฑ์: 1748 CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN

ข้อมูลการขนส่งทางน้ำ เอดีเอ็น/เอดีเอ็นอาร์
ไม่กำหนด

ข้อมูลการขนส่งทางทะเล ไอเอ็มดีจี
ไอเอ็มดีจี คลาส: 5.1 เลขยูเอ็น: 1748 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
อีเอ็มเอส: 5.1-06 เอ็มเอฟเอจี: 741
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY

ข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ไอซีเอโอ-ทีไอ และไอเอทีเอ-ดีจีอาร์
ไอซีเอโอ/ไอเอทีเอ คลาส: 5.1 เลขยูเอ็น: 1748 ประเภทบรรจุภัณฑ์: II
ชื่อเทคนิคที่ถูกต้อง: CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURES, DRY

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งข้างต้นเป็นไปตามรูปแบบสากล และในรูปแบบที่ปฏิบัติในประเทศเยอรมัน [จีจีวีเอส/จีจีวีอี] ซึ่งในบางประเทศอาจไม่มีการกำหนดตามรูปแบบดังกล่าว

====================
15. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด
การติดฉลากตามระเบียบอีซี
สัญลักษณ์: O ออกซิไดส์
C กัดกร่อน
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย: R 8-31-34 ก่อให้เกิดไฟ หากสัมผัสกับวัสดุที่ลุกไหม้ติดไฟได้ ทำปฏิกริยากับกรด เกิดแก๊สพิษ ทำให้เกิดแผลไหม้
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย: S 26-43.2-45 เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ เมื่อไฟไหม้ ใช้น้ำหรือผงดับเพลิงเคมี ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
เลขอีซี: 117-012-00-7 EC label

ระเบียบของเยอรมัน
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ ---

====================
16. ข้อมูลอื่น
ไม่มีข้อมูล


====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand

ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม