ortho-Phosphoric acid 89% extra pure DAB,Ph Eur,BP
Orthophosphoric acid
MERCK
C
หมายเลข CAS:7664-38-2
หมายเลข UN:1805
กลุ่มการจัดเก็บ:8
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:1
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย ทำให้เกิดแผลไหม้
เมื่อสูดดมไอระเหย ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง ระคายเคืองและกัดกร่อน
เมื่อเข้าตา แสบร้อน อาจทำให้ตาบอด
เมื่อกลืนกิน แผลไหม้ , เจ็บปวดอย่างรุนแรง (มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจก่อให้เกิดการกัดทะลุ)
ผลต่อระบบในร่างกาย ช็อค , ชัก
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ไม่ควรสัมผัสกับสาร
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ การลดอันตราย: ทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจางหรือโดยเทลงบนหินปูนหรือโซเดียมคาร์บอเนต ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟที่เหมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจำเป็น), ไม่ควรทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ) นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม