Ethylene glycol extra pure
Glycol ; 1,2-Ethanediol
MERCK
Xn
หมายเลข CAS:107-21-1
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:0
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
เมื่อเข้าตา ระคายเคือง ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง ระคายเคือง ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง
เมื่อกลืนกิน กระสับกระส่าย , ระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ
ผลต่อระบบในร่างกาย หลังระยะแฝง: อ่อนเพลีย , การเคลื่อนไหวผิดปกติ , หมดสติ ทำอันตรายต่อ ไต
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
ไม่มีข้อมูลเจาะจงเป็นพิเศษ
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟที่เหมาะสม น้ำ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง เครื่องดับเพลิง: คาร์บอนไดออกไซด์ , ผงเคมีดับเพลิง , น้ำ
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ไม่ควรทำให้อาเจียน หลังจากนั้นให้กิน คาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร) นำส่งแพทย์ ช่วยให้หายใจสะดวก ล้างท้อง
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม