2-Propanol (isopropyl alcohol) Selectipur
Isopropanol ; Dimethylcarbinol ; 2-Hydroxypropane
MERCK
F
หมายเลข CAS:67-63-0
หมายเลข UN:1219
กลุ่มการจัดเก็บ:3 A
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:1
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย ไวไฟสูง
เมื่อสูดดม ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง ผิวหนังสูญเสียไขมัน อาจเกิดการอักเสบตามมา
เมื่อเข้าตา ระคายเคือง ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก
เมื่อร่างกายดูดซึม ปวดศีรษะ , เวียนศีรษะ , มึนเมา (inebriation) , หมดสติ , ง่วงซึม
เมื่อได้รับสารปริมาณมาก ระบบหายใจล้มเหลว , สลบ
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING  NO FIRE
ปิดภาชนะให้แน่น เก็บห่างจากแหล่งติดไฟ ห้ามสูบบุหรี่
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย การทำงานในห้องปิด ต้องแน่ใจว่ามีแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพียงพอ
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารดับไฟที่เหมาะสม น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำ ไม่ควรทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ คาร์บอนกัมมันต์ปริมาณ 20-40 กรัมละลายในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร ล้างท้อง ยาระบาย: โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร) น้ำมันพาราฟิน (3 มล./กก.) ห้ามให้กินนม
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม