Cyclohexanone extra pure
Pimelic ketone
MERCK
Xn
หมายเลข CAS:108-94-1
หมายเลข UN:1915
กลุ่มการจัดเก็บ:3 A
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:1
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย ไวไฟ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม
เมื่อสูดดมไอระเหย เมื่อได้รับในปริมาณมากก่อให้เกิดอาการ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
เมื่อสัมผัสผิวหนัง เมื่อได้รับสารเคมีเป็นเวลานาน: ผิวหนังสูญเสียไขมัน อาจเกิดการอักเสบตามมา ระวังอันตรายจากการซึมผ่านผิวหนัง
เมื่อเข้าตา ระคายเคือง อาจก่อให้เกิดต้อในตา
เมื่อกลืนกิน ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
เมื่อดูดซึมในปริมาณมาก ปวดศีรษะ , น้ำลายไหล , คลื่นไส้ , อาเจียน , เวียนศีรษะ , ง่วงซึม , สลบ
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
ไม่ควรให้สารเข้าตา
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม (อาจก่อให้เกิดการระเบิด)
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
สารดับไฟที่เหมาะสม ผงเคมีดับเพลิง, โฟมดับเพลิง
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน ไม่ควรทำให้อาเจียน ระวังการสำลัก นำส่งแพทย์ ยาระบาย: น้ำมันพาราฟิน (3 มล./กก.) โซเดียมซัลเฟต (1 ช้อนโต๊ะในน้ำ 0.25 ลิตร)
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม