Sodium hydroxide Reag. Ph Eur
Caustic soda
MERCK
C
หมายเลข CAS:1310-73-2
หมายเลข UN:1823
กลุ่มการจัดเก็บ:8
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:1
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
เมื่อสูดดม แผลไหม้ของเยื่อเมือก
เมื่อถูกผิวหนัง แสบร้อน
เมื่อเข้าตา แสบร้อน อาจทำให้ตาบอด
เมื่อกลืนกิน ระคายเคืองต่อเยื่อบุในปาก หลอดลม หลอดอาหารและระบบลำไส้ มีฤทธิ์กัดกร่อน อาจทำให้หลอดอาหารและกระเพาะทะลุ
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ สวมถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ไม่ควรทำให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ กวาดขณะแห้งอย่างระมัดระวัง ส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ
หมายเหตุเพิ่มเติม การลดอันตราย: ทำให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง
สารดับไฟที่เหมาะสม คาร์บอนไดออกไซด์, ผงเคมีดับเพลิง คลุมไว้ด้วยทรายแห้งหรือซีเมนต์
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจำเป็น), ไม่ควรทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ) นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม