Mercury Reag. Ph Eur
MERCK
M
หมายเลข CAS:7439-97-6
หมายเลข UN:2809
กลุ่มการจัดเก็บ:6.1 B
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย เป็นพิษเมื่อสูดดม อันตรายจากการสะสม
ข้อมูลเสริม สารประกอบของปรอทเป็นพิษต่อเซลล์และโปรโตพลาสมา
อาการพิษเฉียบพลันเนื่องจากปรอท: หากเข้าตาทำให้เกิดแผลช้ำ การกลืนกินและการสูดดมฝุ่นทำให้เกิดแผลของเยื่อเมือกในระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ (รสโลหะ, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดท้อง, ถ่ายเป็นเลือด, กัดกร่อนลำไส้, กล่องเสียงบวมน้ำ, ปอดบวมเนื่องจากการสำลัก) ความดันโลหิตลดลง, หัวใจเต้นผิดปกติ, ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว และไตวาย
อาการพิษเรื้อรัง: เยื่อบุในปากอักเสบ ฟันร่วงและเส้นปรอท ผลกระทบหลักจะเกิดกับระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ความผิดปกติของ การพูด, มองเห็น, ได้ยิน และ การรับรู้ สูญเสียความทรงจำ, กระสับกระส่ายง่าย, ประสาทหลอน, เพ้อคลั่ง เป็นต้น
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
ปิดภาชนะให้แน่น ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย/ละอองลอย ไม่ควรสัมผัสกับสาร
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ ซับด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารดับไฟที่เหมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ ถ้าจำเป็นให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก หรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ นำส่งแพทย์ทันที
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่ง / พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน ถ้าผู้ป่วยยังมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน ให้กินคาร์บอนกัมมันต์ (20-40 กรัม ในน้ำ 200-400 มิลลิลิตร) แล้วนำส่งแพทย์ทันที
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม