Hydroquinone Reag. Ph Eur
1,4-Dihydroxybenzene ; p-Dihydroxybenzene ; Quinol
MERCK
Xn
หมายเลข CAS:123-31-9
หมายเลข UN:2662
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย เป็นอันตรายเมื่อสูดดม, กลืนกิน
เมื่อสูดดม ระคายเคืองอย่างรุนแรง ไอ , หายใจลำบาก อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: โรคปอดบวม ( )
เมื่อถูกผิวหนัง ระคายเคืองอย่างรุนแรง
เมื่อเข้าตา ระคายเคืองอย่างรุนแรง อาจก่อให้เกิดต้อในตา
เมื่อกลืนกิน คลื่นไส้ , อาเจียน , ท้องร่วง , หายใจลำบาก , ตัวเขียว , หมดแรง
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
ไม่ควรให้สารถูกผิวหนังและตา สวมอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้า
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ไม่ควรทำให้เกิดฝุ่น ห้ามสูดดมฝุ่น ไม่ควรสัมผัสกับสาร
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ กวาดขณะแห้ง ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารดับไฟที่เหมาะสม น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำ นำส่ง / พบจักษุแพทย์
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียนแล้วนำส่งแพทย์
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม