1,2,4-Trimethylbenzene for synthesis
Pseudocumol
MERCK Schuchardt
Xn
หมายเลข CAS:95-63-6
หมายเลข UN:1993
กลุ่มการจัดเก็บ:3 A
ห้ามทิ้งลงสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย ไวไฟ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม ระคายเคืองต่อตา ระบบหายใจ และผิวหนัง
เมื่อถูกผิวหนัง ระคายเคือง
เมื่อเข้าตา ระคายเคือง
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
สารดับไฟที่เหมาะสม น้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โฟมดับเพลิง ผงเคมีดับเพลิง
ข้อมูลเสริม ซับด้วยวัสดุดูดซับของเหลว เช่น เคมิซอบ ส่งไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อน ห้ามสูดดมไอระเหย
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก โดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อย 10 นาที นำส่งจักษุแพทย์
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก กระตุ้นให้อาเจียน นำส่งแพทย์
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม