Hydrogen chloride for synthesis
MERCK Schuchardt
C M
หมายเลข CAS:7647-01-0
หมายเลข UN:1050
กลุ่มการจัดเก็บ:2 A
ระดับมลพิษต่อแหล่งน้ำ:1
====================
อันตราย / อาการ
อันตราย เป็นพิษเมื่อสูดดม ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
เมื่อสูดดม เป็นพิษ ไอ , หายใจลำบาก
เมื่อสัมผัสผิวหนัง แผลไหม้
เมื่อเข้าตา แผลไหม้ ; อาจก่อให้เกิดต้อในตา
เมื่อกลืนกิน แผลไหม้ในหลอดอาหารและกระเพาะ
เมื่อได้รับสารปริมาณมาก ตัวเขียว , หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน หยุดหายใจทันที
ข้อมูลเสริม การสูดดมอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำ (edema) ในทางเดินหายใจ
====================
อุปกรณ์ป้องกัน / ข้อควรปฏิบัติทั่วไป
GLASS GLOVE RESPIRATOR
 NO SMOKING
เก็บภาชนะในที่อากาศระบายได้ดี เมื่อเข้าตา ล้างทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก, พบแพทย์ สวมชุดป้องกัน, ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันตาและหน้าที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษาแพทย์ทันที พร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมี
====================
ข้อปฏิบัติกรณีหกรั่วไหล หรือเกิดเพลิงไหม้
ข้อควรระวังส่วนบุคคล ห้ามสูดดมไอระเหย
วิธีทำความสะอาด/ดูดซับ อุดรอยรั่ว ย้ายถังบรรจุไปยังบริเวณที่โล่ง ย้ายถังบรรจุออกจากบริเวณอันตราย ลดอุณหภูมิโดยการฉีดพ่นด้วยน้ำ ใช้น้ำกำจัดไอระเหย
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล, ดิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารดับไฟที่เหมาะสม เลือกใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ลดอุณหภูมิของถังบรรจุด้วยน้ำ
====================
การปฐมพยาบาล
FIRST AID
เมื่อสูดดม ให้รับอากาศบริสุทธิ์ นำส่งแพทย์
เมื่อถูกผิวหนัง ชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ทาด้วยพอลีเอทิลีนไกลคอล 400 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที
เมื่อเข้าตา ชะออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที โดยลืมตากว้าง พบจักษุแพทย์ทันที
เมื่อกลืนกิน ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมาก (หลายลิตรถ้าจำเป็น), ไม่ควรทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกัดจนทะลุ) นำส่งแพทย์ทันที ห้ามปรับสภาพสารให้เป็นกลาง
====================
Copyright 1998-1999 Merck Ltd., Thailand
ลิขสิทธิ์คำแปลภาษาไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม